Skip to main content

Raziskovalna področja

 • srednjeveška umetnost
 • srednjeveška monastična umetnost
 • srednjeveška umetnost kartuzijanov, cistercijanov, benediktincev in uboštvenih redov
 • srednjeveška arhitektura, (arhitekturno) kiparstvo in slikarstvo
 • srednjeveška ikonografija
 • umetnostno naročništvo srednjeveških plemiških rodbin
 • umetnostna dediščina grofov Celjskih

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

Izobrazba:

 • 2007: doktorat znanosti s področja umetnostne zgodovine (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), tema: Romanska in zgodnjegotska arhitekturna plastika na Slovenskem
 • 2002: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – slovenski jezik in književnost, A – umetnostna zgodovina)

Akademski in znanstvenoraziskovalni naziv:

 • Od 2022: znanstvena svetnica na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU
 • Od 2023: izredna profesorica na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

 

Zaposlitve

 • Od 2003: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
 • Od 2012: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino (dopolnilna zaposlitev)
 • 2020: Univerza na Dunaju, sopredavateljica v doktorskem seminarju

 

Vodenje raziskovalnih projektov

 • Od 2022: Vodja temeljnega raziskovalnega projekta Umetnostna dediščina grofov Celjskih
 • Od 2020: Vodja temeljnega raziskovalnega projekta Transformacije – iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva – Nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji
 • Od 2019: Vodja temeljnega raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru/Umetnost na Slovenskem v stičišču kultur
 • 2018–2022: Vodja temeljnega raziskovalnega projekta Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku
 • 2018–2019: Vodja avstrijsko-slovenskega bilateralnega projekta Umetnostno naročništvo Celjskih grofov. Terenske raziskave umetnostnih spomenikov in analiza arhivskih virov. Avstrijski vodja: doc. dr. Christian Domenig (Alpen-Adria Univerza v Celovcu)
 • 2014–2018: Vodja temeljnega raziskovalnega projekta Profano v sakralnem. Reprezentacija posvetnih interesov v cerkveni umetnosti
 • 2010–2012: Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta Srednjeveški samostani in njihovi ustanovniki. Politična ikonografija Andeških in Babenberžanov na primeru ustanovitve in umetnostne podobe kartuzije Jurklošter

      VSI PROJEKTI

 

 Delo v uredniških odborih in strokovnih komisijah

 • Od 2022: Članica uredniškega odbora znanstvene revije Art is ON (Univerza v Lizboni, Filozofska fakulteta, Inštitut za umetnostno zgodovino)
 • Od 2020: Urednica strokovne spletne revije Alternator. Misliti znanost (https://www.alternator.science/sl/kdo-smo-alternator/)
 • Od 2019: Članica mednarodnega znanstvenega odbora zbirke Analecta Cartusiana, ki jo izdaja Université Jean Monnet, Saint Etienne (Francija)
 • Od 2019: Slovenska sourednica mednarodne znanstvene revije RIHA Journal
 • Od 2018: Članica uredniškega odbora zbirke Thought, Society, Culture: Slovenian and South Eastern Perspectives, ki jo izdaja Založba Peter Lang, Dunaj (Avstrija)
 • 2018: Članica Občasnega strokovnega telesa za raziskovalne programe pri ARRS
 • 2014–2018, 2022: Glavna urednica znanstvene revije Acta Historiae artis Slovenica, ZRC SAZU
 • Od 2010: Članica uredniškega odbora znanstvene revije Acta Historiae Artis Slovenica, ZRC SAZU
 • Od 2003: Članica uredniškega odbora znanstveno-strokovne revije Umetnostna kronika, ZRC SAZU

 

Nagrade in štipendije

 • 2022: nagrada Odlični v znanosti za izvirni znanstveni članek Seeing God in the Image of Mary: Cross Readings of a Medieval Benedictine Convent Seal. V: ZNOROVSZKY, Andrea-Bianka (ur.), JARITZ, Gerhard (ur.). Marian Devotion in the Late Middle Ages: Image and Performance (Studies in medieval history and culture). London; New York: Routledge. 2022, str. 31–51. Priznanje  podeljuje Znanstveni svet za humanistiko Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost
 • 2021: nagrada Odlični v znanosti za znanstveno monografijo Grad Turjak (ur. Miha  Preinfalk, Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn), pri kateri je bila Mija Oter Gorenčič sourednica in avtorica dveh izvirnih znanstvenih člankov. Priznanje podeljuje  Znanstveni svet za humanistiko Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost
 • 2020: trimesečna štipendija JESH (Joint Excellence in Science and Humanitites), ki jo podeljuje Avstrijska akademija za znanost na Dunaju
 • 2019: priznanje Izidorja Cankarja, ki ga podeljuje Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, za soavtorstvo znanstvene monografije Križanke (ur. Luka Vidmar), Ljubljana 2018
 • 2016: gostujoča raziskovalka na Karl-Franzens-Universität v Gradcu, Avstrija, štirimesečna štipendija fundacije Republike Avstrije za postdoktorande
 • 2012: priznanje Odlični v znanosti za članek Kartuzija Jurklošter in Leopold VI. Babenberžan, Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012, str. 25–45. Priznanje  podeljuje Znanstveni svet za humanistiko Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost
 • 2011: priznanje Izidorja Cankarja, ki ga podeljuje Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, za znanstveno monografijo Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji, Ljubljana 2009
 • 2005: raziskovalno delo na različnih institucijah v Parizu, Francija – štirimesečna štipendija za najuspešnejše mlade raziskovalce na ZRC SAZU
 • 2004: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Nemčija – šestmesečna štipendija Alpen-Adria  
 • 2003–2004: Univerza na Dunaju, Avstrija – šestmesečna štipendija Erasmus

Izbrani izvirni znanstveni članki:

OTER GORENČIČ, Mija. Grofje Celjski in Velika Marijina bratovščina na Dravskem polju. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2022, 27, [št.] 1, str. 11-75, ilustr. ISSN 1408-0419. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11047/10222, DOI: 10.3986/ahas.27.1.01. [COBISS.SI-ID 118187267]

 

OTER GORENČIČ, Mija. Die monastischen und kunsthistorischen Beziehungen zwischen Gaming und den Kartausen im heutigen Slowenien unter besonderer Berücksichtigung der Memoria und der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger und der Grafen von Cilli. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2021, 26, [št.] 1, str. 31-50, 189, ilustr., doi: 10.3986/ahas.26.1.02. [COBISS.SI-ID 50253571]

 

OTER GORENČIČ, Mija. Die Kartäuserpolitik der Grafen von Cilli - ein Vorbild für die Habsburger?. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 49-65, 357-358, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.03. [COBISS.SI-ID 44582915]

 

OTER GORENČIČ, Mija. The role of the Counts of Cilli in the architectural development of the Jurklošter Carthusian monastery's great cloister and the question of the location of Veronika of Desnice's grave : the archaeological method as an aid to art-historical interpretation. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2020, letn. 20, št. 1, str. 67-118, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-1-3-Oter%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2020-03. [COBISS.SI-ID 45005571]

 

OTER GORENČIČ, Mija. Auf den Spuren der Rosenkranzbruderschaft, Albrecht Dürers und zweier Kaiser in den Fresken von St. Primus oberhalb Kamnik. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2018, 23, [št.] 2, str. 51-73, 288, ilustr. [COBISS.SI-ID 44254253]

 

OTER GORENČIČ, Mija. Pro remedio et pro salute animae nostrae : memoria v srednjeveškem umetnostnem okrasju cisterce v Stični kot odsev tesne povezanosti s plemstvom. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2018, 23, [št.] 1, str. 25-67, 239, ilustr. [COBISS.SI-ID 44241709]

OTER GORENČIČ, Mija. Nekaj doslej spregledanih srednjeveških kodeksov iz slovenskih kartuzij. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2018, [Št.] 59, str. 5-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 43502893]
 

OTER GORENČIČ, Mija. Umetnostna zapuščina srednjeveških marijanskih bratovščin na Kranjskem in Štajerskem. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 2, str. 89-110, 205, ilustr. [COBISS.SI-ID 40980525]

OTER GORENČIČ, Mija (avtor, fotograf). Romanska kapela in stavbna plastika na gradu Rajhenburg. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine gradu Rajhenburg, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 61, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2013, letn. 61, [št.] 3, str. 475-508, ilustr. http://hdl.handle.net/11686/34996. [COBISS.SI-ID 36541997]
 

OTER GORENČIČ, Mija. Srednjeveška stavbna dediščina avguštink, observantov, tretjerednikov in servitov v slovenski Istri. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2013, letn. 23, št. 1, str. 31-54, ilustr. http://zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-1/oter.pdf. [COBISS.SI-ID 36042541],

OTER GORENČIČ, Mija. Kartuzija Jurklošter in Leopold VI. Babenberžan. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2012, 17, št. 2, str. 25-45. [COBISS.SI-ID 35095597]

OTER GORENČIČ, Mija. Srednjeveška stavbna dediščina benediktincev, dominikancev, manjših bratov sv. Frančiška in klaris v slovenski Istri. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2012, letn. 22, št. 2, str. 555-588, ilustr. [COBISS.SI-ID 2343123]

OTER GORENČIČ, Mija. Neuentdeckte romanische Bauplastik im Zisterzienserkloster Stična (Sittich). Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege : Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalforschung, ISSN 0029-9626, 2004, 58, h. 1, str. 5-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 23448877]

 

 

Monografija:

 

OTER GORENČIČ, Mija. Deformis formositas ac formosa deformitas : samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 429 str., ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-254-116-3. [COBISS.SI-ID 244411136]

OTER GORENČIČ, Mija. Kartuzija Jurklošter. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 95 str., ilustr. Umetnine v žepu, 19. ISBN 978-961-05-0511-2. ISSN 2232-3775. [COBISS.SI-ID 47090947]

 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (izbor):

OTER GORENČIČ, Mija. The Imperial Chivaric Order of Saint George and the Auerspergs : artwork interpretation by combining various methodological approaches. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 43-94, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108156419]

 

OTER GORENČIČ, Mija. Jews in fifteenth-century passion cycle. V: KRAVTSOV, Sergey R. (ur.), VIDMAR, Polona (ur.). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 133-155, 477-478, ilustr. Jews and Slavs, vol. 27. ISBN 978-961-05-0623-2. ISSN 1580-1985. [COBISS.SI-ID 102364163]

 

OTER GORENČIČ, Mija. Seeing God in the image of Mary : cross readings of a Medieval Benedictine convent seal. V: ZNOROVSZKY, Andrea-Bianka (ur.), JARITZ, Gerhard (ur.). Marian devotion in the late Middle Ages : image and performance. London; New York: Routledge, 2022. Str. 31-51, ilustr. Studies in medieval history and culture. ISBN 978-1-03-201554-5, ISBN 1-03-201554-3, ISBN 978-1-03-201556-9, ISBN 1-03-201556-X. DOI: 10.4324/9781003179054-3. [COBISS.SI-ID 104326659]

OTER GORENČIČ, Mija. Cesarski viteški red sv. Jurija in Turjaški : nove možnosti interpretacije umetnostnega dela kot rezultat uporabe različnih metodoloških pristopov. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 2). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, knj. 1, str. 149-187, ilustr. [COBISS.SI-ID 20039683]
 

OTER GORENČIČ, Mija. Po umetnostnih sledeh srednjeveških Auerspergov. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 2). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, knj. 1, str. 381-452, ilustr. [COBISS.SI-ID 20182787]

OTER GORENČIČ, Mija. Ikonografske posebnosti pri upodobitvah Judov na slovenjgraškem Pasijonu. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 21-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 47279363]
 

OTER GORENČIČ, Mija. (Ne)sakralni motivi na obočni poslikavi iz prve polovice 14. stoletja v stiškem križnem hodniku. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 11-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 44418349]

OTER GORENČIČ, Mija. Rodbina Andeških in ljubljanska cerkev nemškega viteškega reda. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. 2018, str. 68-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 43914797]

OTER GORENČIČ, Mija. Herzog Leopold VI. und die frügotiscen Kirchen in Slowenien. V: BUCHINGER, Günther (ur.), HUEBER, Friedmund (ur.), VNUK, Branko. Bauforschung und Denkmalpflege : Festschrift für Mario Schwarz. Wien; Köln; Weimar: Böhlau. 2015, str. 161-177, ilustr. [COBISS.SI-ID 39157293]

OTER GORENČIČ, Mija. Brsti v nekdanji spodnji cerkvi Žičke kartuzije kot pomoč pri dataciji. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing. 2015, str. 411-421, 779-780, ilustr. [COBISS.SI-ID 39559725]
 

OTER GORENČIČ, Mija. Epitaf Jurija Slatkonja v stolni cerkvi sv. Štefana na Dunaju. V: RAJŠP, Vincenc (ur.). Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, ISSN 2232-3465, Bd. 7). Na Dunaju = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Inštitut za narodnostna vprašanja. 2013, str. 213-241, ilustr. [COBISS.SI-ID 35555117]
 

OTER GORENČIČ, Mija. Der politische Einfluss der Babenberger und Andechs-Meranier bei der Gründung und Errichtung des Kartäuserklosters Gairach/Jurklošter. V: NIEDERKORN-BRUCK, Meta (ur.). Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit : internationale Tagung, Kartause Aggsbach 23.-27. August 2011 : zum Anlass des 80. Geburtstages von James Hogg, (Analecta Cartusiana, ISSN 0253-1593, 276). Salzburg: Universität, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2012, bd. 2, str. 121-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 34981165]
 

OTER GORENČIČ, Mija. Architectural sculpture of the high Middle Ages at the Cistercian monastery church at Kostanjevica na Krki (Landstrass) and its European context. V: MUROVEC, Barbara (ur.), et al. Art history in Slovenia, (Opera Instituti Artis Historiae). Ljubljana: Založba ZRC. 2011, str. 83-100, 264-265, ilustr. [COBISS.SI-ID 33332525]

OTER GORENČIČ, Mija. Le décor sculpté des premieres chartreuses. V: HOGG, James (ur.), GIRARD, Alain (ur.), LE BLÉVEC, Daniel (ur.). Les Chartreuses de la Provincia Burgundiae, aujourd'hui dans le département de l'Ain et l'Ordre des Chartreux, (Analecta Cartusiana, 260). Salzburg: Universität, Institut für Anglistik und Amerikanistik. 2011, vol. 2, str. 271-296, ilustr. [COBISS.SI-ID 32992301]
 

OTER GORENČIČ, Mija. Anmerkungen zur Architekturgeschichte der Kartause Seitz (Žiče). V: NIEDERKORN-BRUCK, Meta (ur.). Liber amicorum James Hogg : Kartäuserforschung 1970-2006 : internationale Tagung, Kartause Aggsbach 28. 8.-1. 9. 2006 Kartause Mauerbach, (Analecta Cartusiana, 210). Salzburg: Universität, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2007, zv. 1, str. 1-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 26786349]

Prispevek na konferenci (izbor):

 • Zeit vom Ende her denken - Memento mori in der mittelalterlichen Wandmalerei Sloweniens : predavanje na mednarodni interdisciplinarni konferenci "Zeit, die bleibt (Giorgio Agamben): Zeit vom Ende her denken! Apokalypse - Geschichte - Erfahrungswissen - Klimawandel aus der Sicht der Astronomie, der Medizin, der Theologie, der Germanistik, der Musik und der Geschichte", Universität Wien, Historisch-kulturwissenschaftliche Fakultät, 2.-3. feb. 2023, Dunaj.
 • Corpus picturarum muralium medii aevi : building a digital corpus of medieval wall paintings : lecture at the International Zoom conference Corpus picturarum muralium medii aevi, 1-2 September 2022.
 • Inscriptions on medieval architecture in Slovenia : predavanje na znanstvenem posvetovanju Communication in Politics and Knowledge: Letters - Languages - Scripts and Cyphers v organizaciji Univerze na Dunaju in Univerze v Salernu, 1. jul. 2022, Dunaj.
 • Das Epitaph von Jurij Slatkonja im Stephansdom zu Wien : predavanje ob 500-letnici smrti Jurija Slatkonje v organizaciji Slovenskega inštituta na Dunaju (Slowenisches Institut in Wien) in Inštituta za avstrijske vede (Institut für Österreichkunde), Dunaj, 30. nov. 2022.
 • Die Kartause Freudenthal und die Bischöfe von Pedena : predavanje na mednarodni konferenci Bischöfe und der Kartäuserorden, Kartäuser als Bischöfe = Les évêques et l'ordre des chartreux, les évêques chartreux, 18.-20. avg. 2021, St. Pölten, Avstrija
 • Mäzenatentum des Adels am Beispiel der Grafen von Zilli : predavanje preko spletnega portala Zoom na mednarodnem posvetovanju 1. Klagenfurter Mittelaltergespräche v organizaciji Alpen-Adria Universität Klagenfurt, 24. jun. 2021
 • Odsev kužnih epidemij v srednjeveškem stenskem slikarstvu na ozemlju današnje Slovenije : prispevek na znanstvenem simpoziju "Epidemije in zdravstvo v zgodovinski perspektivi" v organizaciji Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Atrij ZRC, Ljubljana, 14. in 15. okt. 2021
 • Time signs in the microcosm of Medieval cloister : predavanje na mednarodni interdisciplinarni konferenci "Zeitkonzepte II" v organizaciji univerze na Dunaju, Dunaj (Avstrija), 4.-6. nov. 2021
 • Women as benefactors and art patrons in male Medieval Cistercian and Carthusian monasteries in present-day Slovenia : predavanje na mednarodni spletni konferenci "Remarkable women: female patronage of religious institutions, 1300-1550" v organizaciji The Courtauld Institute of Art, London, 29. jan. 2021
 • Iconographic motif of a standing Mary holding crucified Christ in her hands : predavanje na mednarodni konferenci "Salve Regina. New Approaches on Marian Devotion from the Middle Ages to the Council of Trent", Università Ca' Foscari Venezia, 28.-30. sept. 2020, Benetke
 • The Medieval artistic propaganda of the House of Habsburg in the Stična Cistercian monastery : predavanje na mednarodni zoom spletni konferenci Visual Arts between Censorship and Propaganda in the Habsburg Lands v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, ZRC SAZU, Maribor in Ljubljana, 2. okt. 2020
 • Architecture as a testament of devotion : Berthold of Andechs's church commission as manifestation of his worship od St Elisabeth of Thuringia : predavanje na Leeds International Medieval Congress, 1.-4. jul. 2019, Leeds
 • Des comtes de Celje aux ducs de Bourgogne, des alliances politiques au chapitre général, du décor sculpté à la propagande artistique : les perspectives de la recherche sur les chartreuses médiévales en Slovénie : predavanje na mednarodnem simpoziju "L'Histoire des chartreux au miroir de l'oevre de James Hogg et des Analecta Cartusiana, 23.-24. okt. 2019, Saint-Étienne (Francija)
 • Mäzenatentum der Grafen von Cilli - die Grafen von Cilli als das Vorbild für die Habsburger? : prispevek na delavnici "Celjski grofje: odprta raziskovalna vprašanja", Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 27. feb. 2018
 • Die mittelalterlichen Beziehungen der Kartäuserklöster im heutigen Slowenien zur Kartause Gaming : predavanje na Internationale Tagung in der Kartause Gaming, 10.- 12. März 2017
 • Spuren von Rosenkranzbruderschaft, Albrecht Dürer und Kaiser in den Fresken von St. Primus oberhalb von Kamnik : predavanje na: International Conference The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = Mednarodni simpozij Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017
 • Zu den Bibliotheken und Handschriften in den mittelalterlichen Kartäuserklöstern im heutigen Slowenien : predavanje na konferenci Sammeln, Kopieren, Verbreiten Zur Buchkultur der Kartäuser gestern und heute, Kartause Ittingen, 13.-16. jul. 2017, Švica
 • Die Grafen von Cilli und die slowenischen Kartäuserklöster : predavanje na mednarodnem simpoziju Kartausen und Kartäuser zwischen Gebet und Grundherrschaft: zur Funktion von Kartausen in ihrem sozioökonomischen Umfeld, 30. August - 2. September 2016, Aggsbach, ehem. Kartause
 • Die Rolle der Andechs-Meranier und Babenberger bei der Gründung und Errichtung der ersten beiden Kartäuserklöster in Mitteleuropa (Seitz und Gairach) : [predavanje na simpoziju Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Aggsbach, 23.-27.8.2011]. Aggsbach, 2011
 • Les décors sculptés des premiers monastères de l'Ordre des Chartreux : [Analecta cartusiana, Colloque international d'histoire, Les chartreuses de la provincia Burgundiae, Aujourd'hui dans le departement de l'Ain et l'Ordre des Chartreux, Belley (Ain, France) 20-22 juillet 2010]. Belley (Ain), 2010
Raziskovalna področja
Umetnostna zgodovina H310