Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Transformacije – iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva – nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji
Sodelavci:
, , , , ,
Anabelle Križnar, FF UL
,
Sara Turk, FF UL
 
Trajanje:
1. september 2020–31. avgust 2023
Šifra:
J6-2587
Opis

Osrednji cilj projekta je vzpostavitev znanstvenega spletnega korpusa srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji z univerzalnim naslovom Corpus picturarum muralium medii aevi. Ker reprezentančni korpus srednjeveškega stenskega slikarstva za neko celotno državo še ne obstaja, slovenski prostor pa je topogledno geografsko obvladljiv, želi projektna skupina ustvariti vzorčen korpus, katerega cilj je, da se v nadaljevanju vsebinsko poveže z nastajajočimi korpusi v drugih državah in postane del globalne, med seboj vsebinsko povezane vseevropske baze srednjeveškega stenskega slikarstva, zaradi česar je ime namerno izbrano v latinskem jeziku. Na nujnost njegove izdelave kažejo številna nova odkritja tako v Sloveniji kot v sosednjih deželah, ki so bile v srednjem veku del skupnega političnega in kulturnega prostora, dalje nezadostna raziskanost tega področja v dosedanji literaturi in nenehni napredek v raziskavah stenskega slikarstva v širšem evropskem prostoru ter na področju digitalne humanistike na splošno. 
V okviru projekta bo izdelan korpus stenskih poslikav v Sloveniji do okoli leta 1380, ki bo z nadaljnjimi projekti nadgrajen še s poslikavami do okoli leta 1500. Korpus bo imel uvodne študije, tematske zemljevide, glosar strokovnih izrazov; po posameznih lokacijah pa še naslednje vsebine: zgodovinski podatki, stavbni razvoj, stanje raziskav z bibliografijo, tehnični izris poslikave, pisni in likovni viri, stopnja ohranjenosti, opis, slogovna analiza, ikonografska analiza, analiza celostnega ikonografskega in ikonološkega programa, datacija, avtorstvo, analiza naročništva, analiza ozadja nastanka poslikav, vsebinske in izvedbene posebnosti, tehnična analiza, restavratorski in obnovitveni posegi, recepcija, širša družbenopolitična analiza poslikav v kontekstu raziskovanja srednjeveške umetnosti v 20. stoletju. Korpus bo tako sestavljen iz najrazličnejših aspektov obravnave srednjeveških stenskih poslikav. 
Projektna skupina je sestavljena iz specialistov za srednjeveško ikonografijo, slogovni razvoj, družbenopolitični in naročniški kontekst, tehnične laboratorijske analize srednjeveških poslikav, politiko razstavljanja, odkrivanja, razstavljanja in reinterpretiranja stenskih poslikav v 20. stoletju, dalje za arhitekturno izrisovanje shem poslikav itd. Program dela je zaradi sistematično in pregledno zastavljenih ciljev zelo jasno strukturiran. Projektna skupina ima na razpolago mednarodni svetovalni odbor nekaterih najuglednejših evropskih referenčnih raziskovalcev za to področje. 
Pričakovani so raznovrstni rezultati projekta, saj so zaradi poglobljene analize, ki bo presegla dosedanje, pričakovane nove atribucije, datacije, odkritja novih povezav, novih ikonografskih interpretacij in spoznanj, povezanih z naročništvom. Raziskave bodo vključevale tudi tehnično analizo poslikav, pozornost pa bo posvečena tudi doslej še nikoli nagovorjenim aspektom, ki jih nudi recepcijska analiza. 
Ker večina članov projektne skupine predava tudi na univerzah v Sloveniji in tujini, je reden prenos znanja iz projekta na univerze v celoti zagotovljen. Celovito zastavljen korpus bo odprl številne nove možnosti raziskav umetnosti srednjega veka tako v slovenskem kot v širšem evropskem prostoru. 

Mednarodni posvetovalni odbor, ki ga sestavljajo vrhunski strokovnjaki s področja raziskav srednjeveškega stenskega slikarstva iz Slovenije in tujine: 
-    izredni član slovenske Akademije znanosti in umetnosti prof. ddr. Janez Höfler, 
-    doc. dr. Janez Balažic z Univerze v Mariboru, 
-    dr. Joanne Dyer iz Britanskega muzeja v Londonu, 
-    doc. dr. Cristina Guarnieri z Univerze v Padovi, 
-    prof. dr. Andrea de Marchi z Univerze v Firencah, 
-    prof. dr. Manfred Koller z Umetnostne akademije v Dresdnu in nekdanji vodja Restavratorske delavnice na dunajski službi za spomeniško varstvo, 
-    doktorand ameriške Univerze Yale dr. Zsombor Jékely iz Muzeja uporabnih umetnosti v Budimpešti, 
-    Alberto Felici iz Opificia delle Pietre Dure v Firencah,
-    Monica Galeotti iz Opificia delle Pietre Dure v Firencah. 

Povezava na Instagram:

https://www.instagram.com/medievalwallpaintings/

Faze projekta

Delo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta, ki bo potekal tri leta, bo razdeljeno na šest faz, ki jih bodo časovno zamejevala polletna obdobja. Tekom vseh faz bodo raziskovalci: 

 • izvajali redno terensko delo in situ z ogledom lokacij z ohranjenimi poslikavami do ok. leta 1380 in z ogledom relevantnih spomenikov v Sloveniji in tujini z namenom primerjalne analize
 • fotodokumentirali ohranjene stenske poslikave 
 • poskrbeli za izris položaja poslikav v objektih po posameznih lokacijah 
 • izvajali redno arhivsko raziskovalno delo v državnih, pokrajinskih in župnijskih arhivih v Sloveniji in tujini 
 • pregledovali relevantno pisno in slikovno dokumentacijo na zavodih za varstvo kulturne dediščine doma in v tujini 
 • opravljali reden študij relevantne strokovne literature v knjižnicah v Sloveniji in tujini s kritično analizo in sintezo dosedanjih raziskav 
 • skrbeli za sprotno izdelavo digitalnega korpusa z vsemi predvidenimi vsebinami v slovenskem in angleškem jeziku
 • imeli redna srečanja projektne skupine 
 • se udeleževali nacionalnih in mednarodnih konferenc, imeli javna predavanja in predstavljali raziskovalne rezultate, do katerih bodo prišli v okviru tega projekta 
 • širše mednarodno pomembne rezultate pripravili v obliki izvirnih znanstvenih člankov za objavo v vodilnih domačih in tujih revijah 
 • imeli redne konzultacije s slovenskim in mednarodnim svetovalnim odborom 

Ob tem bodo dodatno po posameznih fazah izvedene še naslednje aktivnosti: 

1. FAZA: september 2020 – februar 2021 
- uvodna interna delavnica članov projektne skupine z razdelitvijo del – realizirano septembra 2020
- vzpostavitev spletnega portala Corpus picturarum muralium medii aevi 

2. FAZA: marec 2021 – avgust 2021 
- obdelava prvih desetih lokacij z objavo v spletnem korpusu 
- tehnična analiza odvzetih vzorcev srednjeveških stenskih poslikav v ustreznih laboratorijih 

3. FAZA: september 2021 – februar 2022 
- obdelava drugih desetih lokacij z objavo v spletnem korpusu Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 15 
- tehnična analiza odvzetih vzorcev srednjeveških stenskih poslikav v ustreznih laboratorijih 
- interna delavnica s predstavitvijo vmesnih rezultatov in udeležbo mednarodnega svetovalnega odbora 

4. FAZA: marec 2022 – avgust 2022 
- obdelava naslednjih desetih lokacij z objavo v spletnem korpusu 
- organizacija in izvedba velike mednarodne konference v Ljubljani o srednjeveškem stenskem slikarstvu, izdelavi korpusov srednjeveške umetnostne dediščine in različnih vidikih obravnave srednjeveške umetnosti z mednarodno diskusijo o vzpostavitvi skupne mednarodne baze Corpus picturarum muralium medii aevi 
- tehnična analiza odvzetih vzorcev srednjeveških stenskih poslikav v ustreznih laboratorijih 

5. FAZA: september 2022 – februar 2023 
- obdelava naslednjih desetih lokacij z objavo v spletnem korpusu 
- tehnična analiza odvzetih vzorcev srednjeveških stenskih poslikav v ustreznih laboratorijih 

6. FAZA: marec 2023 – avgust 2023 
- obdelava naslednjih desetih lokacij z objavo v spletnem korpusu 
- zaključna interna delavnica projektne skupine 
- objava znanstvene monografije kot rezultat mednarodne konference
 

Rezultati

OTER GORENČIČ, Mija: Emilijan Cevc in raziskovanje slovenskega srednjeveškega stenskega slikarstva: predavanje preko spletne platforme Zoom na simpoziju ob stoletnici akad. Emilijana Cevca v organizaciji SAZU in Slovenske matice, Ljubljana, 16. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 43118339]

OTER GORENČIČ, Mija. Ikonografske posebnosti pri upodobitvah Judov na slovenjgraškem Pasijonu. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 21-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 47279363]

 

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310