Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2009–30. april 2012
Link SICRIS:
Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora
Šifra:
J6-2140 (C)
Opis

Samostani so bili v Evropi, v njenem kulturno-zgodovinskem, umetnostnem, znanstvenem in duhovnem razvoju v srednjem in novem veku pomembna središča. Zaradi tesne povezanosti s samostani v matičnih deželah redov so umetnostne inovacije in umetniki hitro in večkrat celo neposredno prehajali iz ene dežele v drugo in na ta način tudi v slovenske kraje prinašali tedaj najnaprednejše pobude tudi na vseh področjih umetnostnega izražanja. Številni najkvalitetnejši umetnostni spomeniki srednjega in novega veka na slovenskih tleh so nastajali prav v okviru redovne umetnosti, predvsem pa so preko redovnih zvez vključeni v evropski umetnostni in duhovni prostor, čeprav so bili prevečkrat izolirano obravnavani. Na področju raziskovanja samostanske umetnosti srednjega in novega veka na Slovenskem so premalo raziskana številna področja: vpetost spomenikov v sočasno evropsko redovno umetnost, vpliv redovne umetnosti na neredovno umetnost, prehajanje umetnikov in povezovanje naročnikov med samostani znotraj istega reda, tipološki in slogovni razvoj posameznih segmentov znotraj redovne umetnosti (npr. zgodnja arhitektura, stavbna plastika, slikarstvo, knjižna iluminacija), duhovni kontekst naročništva, recepcija in pomen samostanske umetnosti.

Raziskava bo omogočila evalvacijo in ustreznejšo umestitev slovenskih spomenikov redovne umetnosti v evropski kontekst, temeljila bo na študiju arhivskega gradiva v domačih in tujih predvsem samostanskih arhivih, terenskem delu in temeljiteje pripravljeni dokumentaciji posameznih spomenikov in umetnin (raziskava bo potekala v povezovanju in izmenjavi vedenja na širšem evropskem, predvsem srednjeevropskem prostoru ter z upoštevanjem nujnosti interdisciplinarnega vedenja, še zlasti s področja teologije, zgodovine, literature in glasbe). Mimo najbolj raziskanih jezuitov se bo osredotočila na izbrane samostane cistercijanov, kartuzijanov, frančiškanov, benediktincev in avguštincev v Notranji Avstriji.

Rezultati raziskav bodo z objavami v mednarodno priznanih strokovnih publikacijah razširili vedenje o vlogi samostanov pri razvoju umetnostnih tokov v evropskem kontekstu, saj doslej slovenski spomeniki tuji strokovni javnosti niso bili dovolj znani in zato v pregledih razvoja evropske umetnosti neupoštevani. Dognanja bodo uporabna tudi v drugih humanističnih vedah, turizmu, izobraževanju ter pri ohranjanju in prezentaciji redovnih umetnostnih spomenikov in zbirk.

Projekt bodo izvedli raziskovalci Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta; osredotočili se bodo na izbrane spomenike (redove) in z njimi povezano problematiko. Raziskava je tematsko povezana z inštitutskim raziskovalnim programom Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061, 2009-2014) in z drugo raziskovalno dejavnostjo inštituta.

Faze projekta

Faze projekta:

 

Prvo leto trajanja projekta (1.5.2009-30.4.2010)

 • Uvodno srečanje članov projektne skupine
 • Pregled in analiza obstoječe strokovne literature doma in v tujini
 • Arhivsko raziskovalno delo
 • Terensko delo z dokumentiranjem umetnostnih spomenikov in samostanskih zbirk
 • Vzpostavitev podatkovne baze Samostani na Slovenskem
 • Predstavitve prvih rezultatov na simpozijih in konferencah
 • Objave prvih končnih rezultatov raziskav

 

Drugo leto trajanja projekta (1.5.2010-30.4.2011)

 • Arhivsko raziskovalno delo
 • Raziskovalno delo v knjižnicah in arhivih po Sloveniji in v tujini
 • Udeležba na delavnicah in konferencah s predstavitvami rezultatov raziskav
 • Objave rezultatov raziskav
 • Dopolnjevanje podatkovne baze Samostani na Slovenskem
 • Korpus romanske samostanske stavbne plastike v digitalni obliki
 • Razstava o umetnosti frančiškanskega samostana v Brežicah

 

Tretje leto trajanja projekta (1.5.2011-30.4.2012)

 • Arhivsko raziskovalno delo
 • Raziskovalno delo v knjižnicah in arhivih po Sloveniji in v tujini
 • Udeležba na delavnicah in konferencah s predstavitvami rezultatov raziskav
 • Objave rezultatov raziskav
 • Dopolnjevanje podatkovne baze Samostani na Slovenskem
 • Zaključna tujejezična monografija s prispevki članov raziskovalne skupine
Rezultati

RAZISKOVALNI DOSEŽKI

1.01 Izvirni znanstveni članek

LAVRIČ, Ana. Kult in likovne upodobitve sv. Jožefa, zavetnika Kranjske, pri ljubljanskih diskalceatih. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2010, 58, 2, str. 383-400, ilustr. http://hdl.handle.net/11686/15499. [COBISS.SI-ID 31607853]

LAVRIČ, Ana. Portret knezoškofa Adama Friedricha von Seinsheima pri novomeških frančiškanih. Acta historiae artis Slovenica. ISSN 1408-0419. - Št. 15 (2010), str. 139-148 [COBISS.SI-ID: 32134445]

LAVRIČ, Ana. Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo. Bratovščine pri redovnih cerkvah. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. ISSN 0351-2835. - Letn. 34, št. 1 (2011), str. 41-64 [COBISS.SI-ID: 1282677]  http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DEDYNKW8

LAVRIČ, Ana. The iconography of saints in baroque Ljubljana : per imagines ... sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur. Acta historiae artis Slovenica. ISSN 1408-0419. - 16, št. 1/2 (2011), str. 45-69 [COBISS.SI-ID: 33515309]

LAVRIČ, Ana. Prispevek k stavbni zgodovini samostana in cerkve bosonogih avguštincev v Ljubljani. Acta historiae artis Slovenica. ISSN 1408-0419. - 17, št. 2 (2012), str. 103-136 [COBISS.SI-ID: 35096621]

OTER GORENČIČ, Mija. Romanische Funde im Sitticher Kreuzgang. Cistercienser Chronik. ISSN 0379-8291. - Jg. 117, H. 1 (2010), str. 63-69 [COBISS.SI-ID: 31960877]

SERAŽIN, Helena. Marijin oltar v santuario dell'Apparizione di S. Vio na Pellestrini : Giovanni Battista Mazzoleni (1699-1769) - kipar in štukater?. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2009, 14, str. 145-160, ilustr. [COBISS.SI-ID 30846253]

SERAŽIN, Helena. A ʼVenetianʼ discalced Carmelite church in the Habsburg lands. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2012, 17, št. 2, str. 91-102, ilustr. [COBISS.SI-ID 35096365]

1.02 Pregledni znanstveni članek

LAVRIČ, Ana. The iconography of saints in baroque Ljubljana : per imagines ... sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2011, 16, št. 1/2, str. 45-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 33515309]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

KLEMENC, Alenka. Iz pisama Branka Fučića Franceu Stelèu. V: "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : raspored rada i sažetci izlaganja. Malinska-Dubašnica: Općina. 2009, str. 37. [COBISS.SI-ID 29252141]

LAVRIČ, Ana. Ikonografija sv. Antona Padovanskega. V: Tri stoletja brežiških frančiškanov : [povzetki]. Brežice [i. e. Ljubljana]: Brat Frančišek. 2009, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 30037037]

LAVRIČ, Ana, RESMAN, Blaž. Stvari gredo (včasih tudi) narobe : prenove baročnih oltarjev skozi oči umetnostnega zgodovinarja. V: MUROVEC, Barbara (ur.). Dediščina za življenje : ohranjanje za raziskovanje - raziskovanje za ohranjanje : programska knjižica. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 31435309]

LAVRIČ, Ana. Samostan in cerkev bosonogih avguštincev v Ljubljani: oprema in inventar ob razpustu. V: LAVRIČ, Ana (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Samostani in umetnost : programska knjižica. [Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. 2012], str. 4. [COBISS.SI-ID 34116653]

MUROVEC, Barbara. Serija slik frančiškanskih svetnikov iz brežiškega samostana. V: Tri stoletja brežiških frančiškanov : [povzetki]. Brežice [i. e. Ljubljana]: Brat Frančišek. 2009, str. 13. [COBISS.SI-ID 30036269]

ZAPLETALOVÁ, Jana, MUROVEC, Barbara. Iz enega morja v drugo: umetnostna ustvarjalnost družine Gionima v Benetkah. V: KAMIN KAJFEŽ, Vesna (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Beneška dediščina na obalah Jadrana: umetnostni tokovi med terrafermo, Istro in Dalmacijo v 17. in 18. stoletju : Izola, 9.-11. oktober 2009 : [program in povzetki] = International scientific conference Venetian heritage on the shores of the Adriatic sea: artistic exchange between the Terraferma, Istria and Dalmatia in the seventeenth- and eighteenth centuries : Izola, 9-11 October 2009 : [program and abstracts] = Convegno scientifico internazionale Patrimonio culturale veneziano sull'Alto Adriatico: contatti artistici fra terraferma, Istria e Dalmazia nel sei e settecento : Isola, 9-11 ottobre 2009 : [programma e riassunti], (Glasnik ZRS Koper, ISSN 1318-9131, Letn. 14, št. 8). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2009, letn. 14, št. 8, str. 46. [COBISS.SI-ID 33409581]

RESMAN, Blaž. Vloga samostanov v urbanistični podobi mest - primer Ljubljana. V: LAVRIČ, Ana (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Samostani in umetnost : programska knjižica. [Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. 2012], str. 6. [COBISS.SI-ID 34124077]

SERAŽIN, Helena. Arhitektura brežiške frančiškanske cerkve in samostana. V: Tri stoletja brežiških frančiškanov : [povzetki]. Brežice [i. e. Ljubljana]: Brat Frančišek. 2009, str. 12. [COBISS.SI-ID 30035757]

SERAŽIN, Helena. Massarijeva arhitekturna "šola" na beneški terrafermi. V: KAMIN KAJFEŽ, Vesna (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Beneška dediščina na obalah Jadrana: umetnostni tokovi med terrafermo, Istro in Dalmacijo v 17. in 18. stoletju : Izola, 9.-11. oktober 2009 : [program in povzetki] = International scientific conference Venetian heritage on the shores of the Adriatic sea: artistic exchange between the Terraferma, Istria and Dalmatia in the seventeenth- and eighteenth centuries : Izola, 9-11 October 2009 : [program and abstracts] = Convegno scientifico internazionale Patrimonio culturale veneziano sull'Alto Adriatico: contatti artistici fra terraferma, Istria e Dalmazia nel sei e settecento : Isola, 9-11 ottobre 2009 : [programma e riassunti], (Glasnik ZRS Koper, ISSN 1318-9131, Letn. 14, št. 8). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2009, letn. 14, št. 8, str. 37. [COBISS.SI-ID 30572845]

SERAŽIN, Helena. A "Venetian" discalced Carmelite church in Habsburg lands. V: Abstract of papers presented at the 65th annual conference of the Society architectural historians, Detroit, Michigan, April 18-22, 2012. [Chicago]: Society of Architectural historians. 2012, str. 82. [COBISS.SI-ID 34161453]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

MUROVEC, Barbara. Netherlandish painters in Ljubljana : a work by Peter Auwercx in the Ursuline church. V: KROUPA, Jiří (ur.), ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela (ur.), KONEČNÝ, Lubomír (ur.). Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka, (Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, ISSN 1211-3034, št. 382). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita. 2009, str. 175-181, ilustr. [COBISS.SI-ID 30849581]

OTER GORENČIČ, Mija. The role and significance of the former Carthusian monastery at Žiče in Slovenian medieval architecture and in a wider European context. V: GOLEŽ, Mateja (ur.). Revitalization of the Carthusian Monastery at Žiče. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije: = Slovenian National Building and Civil Engineering Institute. 2009, str. 13-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 30915117]

OTER GORENČIČ, Mija. Le décor sculpté des premieres chartreuses. V: HOGG, James (ur.), GIRARD, Alain (ur.), LE BLÉVEC, Daniel (ur.). Les Chartreuses de la Provincia Burgundiae, aujourd'hui dans le département de l'Ain et l'Ordre des Chartreux, (Analecta Cartusiana, 260). Salzburg: Universität, Institut für Anglistik und Amerikanistik. 2011, vol. 2, str. 271-296, ilustr. [COBISS.SI-ID 32992301]

OTER GORENČIČ, Mija. Architectural sculpture of the high Middle Ages at the Cistercian monastery church at Kostanjevica na Krki (Landstrass) and its European context. V: MUROVEC, Barbara (ur.), et al. Art history in Slovenia, (Opera Instituti Artis Historiae). Ljubljana: Založba ZRC. 2011, str. 83-100, 264-265, ilustr. [COBISS.SI-ID 33332525]

SERAŽIN, Helena. Architect Giorgio Massari (1687-1766), sacred architecture in the county of Gorizia, Friuli, Istria and Dalmatia. V: MUROVEC, Barbara (ur.), et al. Art history in Slovenia, (Opera Instituti Artis Historiae). Ljubljana: Založba ZRC. 2011, str. 147-174, 266-267, ilustr. [COBISS.SI-ID 33323821]

SERAŽIN, Helena. Arhitektura brežiške frančiščanske cerkve in samostana. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek. 2013, str. 139-167, ilustr. [COBISS.SI-ID 1600629]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

RESMAN, Blaž. Grumnik (Grobnigk; Gromenich; Gromnikh; Grumenig), Franz (Francesco). V: Allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München; Leipzig: K. G. Saur; Berlin; New York: W. de Gruyter, 2009, bd. 63: Grondona-Grysuk, str. 438. [COBISS.SI-ID 30571565]

2.01 Znanstvena monografija

OTER GORENČIČ, Mija. Deformis formositas ac formosa deformitas : samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. ISBN 978-961-254-116-3. [COBISS.SI-ID: 244411136] Članki in drugi sestavni deli

Samostanska umetnost = Monastic art and architecture, (Acta historiae artis Slovenica, 2012, 17/2). LAVRIČ, Ana (glavni urednik), MUROVEC, Barbara (glavni urednik). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, 2012. 202 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35043885]

 

DRUŽBENO-EKONOMSKI DOSEŽKI

1.04 Strokovni članek

LAVRIČ, Ana. Uničeni in ogroženi spomeniki. 1, Kongresni trg in uršulinska cerkev sv. Trojice. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2011, [Št.] 32, str. 69-71. [COBISS.SI-ID 33208877]

2.02 Strokovna monografija

RESMAN, Blaž. Uršulinke v Ljubljani [strokovna monografija]. Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. ISBN 978-961-6037-59-4. [COBISS.SI-ID: 256266240]

RESMAN, Blaž. Ursuline Convent in Ljubljana, (Cultural and natural monuments of Slovenia, no. 213). Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2010. 100 str., fotogr. ISBN 978-961-6037-62-4. [COBISS.SI-ID 261406720]

3.12 Razstava

MUROVEC, Barbara. Dediščina izgnanih : tri stoletja brežiških frančiškanov : razstava v Galeriji Posavskega muzeja Brežice, 18. november 2010 - 15. januar 2011. Brežice, 2010. [COBISS.SI-ID 32500269]

https://www.brezice.si/objave/zanimivo/2010112608442503/Razstava%20o%20treh%20stoletjih%20fran%C4%8Di%C5%A1kanov%20v%20Bre%C5%BEicah/

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

LAVRIČ, Ana, RESMAN, Blaž. Stvari gredo (včasih tudi) narobe : prenove baročnih oltarjev skozi oči umetnostnega zgodovinarja : [predavanje 14.5.2010 na 4. posvetu slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Dediščina za življenje : ohranjanje za raziskovanje, raziskovanje za ohranjanje, Prešernova dvorana SAZU, 13.-15.5.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31434285]

LAVRIČ, Ana. Samostan in cerkev bosonogih avguštincev v Ljubljani: oprema in inventar ob razpustu : [predavanje na znanstvenem posvetu "Samostani in umetnost" na temo projektov Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora in Ljubljanski barok - materialna kultura in duhovni kontekst, 25.4.2012, Prešernova dvorana SAZU]. Ljubljana, 2012. Str. 4. [COBISS.SI-ID 34137133]

MUROVEC, Barbara. Baročno slikarstvo in redovna ikonografija : [predavanje na znanstvenem posvetu "Samostani in umetnost" na temo projektov Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora in Ljubljanski barok - materialna kultura in duhovni kontekst, 25.4.2012, Prešernova dvorana SAZU]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34138669]

RESMAN, Blaž. Vloga samostanov v urbanistični podobi mest - primer Ljubljana : [predavanje na znanstvenem posvetu "Samostani in umetnost" na temo projektov Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora in Ljubljanski barok - materialna kultura in duhovni kontekst, 25.4.2012, Prešernova dvorana SAZU]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34139181]

SERAŽIN, Helena. A "Venetian" discalced Carmelite church in Habsburg lands : [predavanje "Not the Jesuits: "other" counter-reformational architecture, 65th annual conference SAH 2012-Society of Architectural Historians, Detroit, Michigan, 18.-22.4.2012]. Detroit, 2012. [COBISS.SI-ID 34124589]

https://www.sah.org/docs/misc-resources/sah_12_program_web-final.pdf?sfvrsn=0

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

LAVRIČ, Ana. Ikonografija sv. Antona Padovanskega. Brežice, 2009. [COBISS.SI-ID 30049069]

MUROVEC, Barbara. Serija slik frančiškanskih svetnikov iz brežiškega samostana. Brežice, 2009. [COBISS.SI-ID 30048813]

ZAPLETALOVÁ, Jana, MUROVEC, Barbara. Iz enega morja v drugo: umetnostna ustvarjalnost družine Gionima v Benetkah. Izola, 2009. [COBISS.SI-ID 30575917]

OTER GORENČIČ, Mija. Les décors sculptés des premiers monastères de l'Ordre des Chartreux : [Analecta cartusiana, Colloque international d'histoire, Les chartreuses de la provincia Burgundiae, Aujourd'hui dans le departement de l'Ain et l'Ordre des Chartreux, Belley (Ain, France) 20-22 juillet 2010]. Belley (Ain), 2010. [COBISS.SI-ID 31960365]

SERAŽIN, Helena. Arhitektura brežiške frančiškanske cerkve in samostana. Znanstveni simpozij Tri stoletja brežiskih frančiškanov, Pokrajinski muzej Brežice, 12.-13.6.2009. [COBISS.SI-ID 30048557]

SERAŽIN, Helena. Massarijeva arhitekturna "šola" na beneški terrafermi. Izola, 2009. [COBISS.SI-ID 30574637]

Strokovno vodstvo

Murovec, Barbara. Strokovno vodstvo po razstavi Dediščina izgnanih: tri stoletja brežiških frančiškanov : Posavski muzeja Brežice, 9.1.2011 [COBISS.SI-ID: 32502317]

Uredništvo

Acta historiae artis Slovenica. Lavrič, Ana (glavni urednik 2009-2010). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 1996-. ISSN 1408-0419. http://uifs1.zrc-sazu.si/?q=/node/20. [COBISS.SI-ID 64217856]

LAVRIČ, Ana (urednik), MUROVEC, Barbara (urednik). Samostani in umetnost : programska knjižica. [Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2012]. 7 str. [COBISS.SI-ID 34091565]

LAVRIČ, Ana (glavni urednik), MUROVEC, Barbara (glavni urednik). Samostanska umetnost = Monastic art and architecture, (Acta historiae artis Slovenica, 2012, 17/2). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, 2012. 202 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35043885]

Znanstveni posvet

Znanstveni posvet Samostani in umetnost, ZRC SAZU, Prešernova dvorana, 25.4.2012

https://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/enodnevni-znanstveni-posvet-samostani-in-umetnost#v

 

Podatkovna baza

 • Samostani na Slovenskem
 • Korpus romanske samostanske stavbne plastike (Mija Oter Gorenčič)

Finančni vir

Raziskovalni projekt Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora (JR-2140) je 1. maja 2009 do 30. aprila 2012 iz državnega proračuna financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310 

Ključne besede

samostani • likovna umetnost • arhitektura • samostanski redovi • migracije umetnikov • migracije umetnin • umetnostni tokovi • Evropa • Slovenija