Transfer predmetov kulturne dediščine v regiji Alpe-Adria v 20. stoletju

raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Mednarodni projekt Transfer predmetov kulturne dediščine v regiji Alpe-Adria v 20. stoletju, TransCultAA, je prva raziskava, ki posega na področje vidikov, značilnosti in okoliščin transfera umetnin in drugih predmetov kulturne dediščine v 20. stoletju na območju regije Alpe Adria. V njem sodeluje skupina raziskovalcev, ki v širšem kulturnem in političnem okviru analizira različne “uporabe preteklosti”, zlasti pretekle in aktualne spore in nesoglasja glede lastništva, patrimonija in kulturne dediščine. Čeprav je projekt TranscultAA zasnovan regionalno, so okoliščine ter konkretne in materialne posledice premikov, relokacij, zasegov in kraje kulturnih predmetov teme, ki se navezujejo na širšo evropsko zgodovino. Cilj projekta je odgovoriti na ključna vprašanja, povezana z relokacijami, zasegi in krajo kulturnih predmetov v 20. stoletju:  Kdo jih je snoval in kdo pri njih sodeloval? Kdaj, zakaj in v kakšnih okoliščinah so potekali? Kakšna pojasnila so bila ob tem podana? Kakšni podatki in zgodbe so se ohranile v javnem spominu in zakaj? Kako nam pri razumevanju regionalnih in predvsem nacionalnih uporab preteklosti pomagajo različni arhivski viri (tako lokalni kot tuji dokumenti, povezani z žrtvami, krivci in vpletenimi akterji, ki so delovali v vmesnih sivih conah). Raziskovalno področje projekta je neposredno povezano z vidiki politične propagande.

Projekt je temeljna raziskava, ki vključuje različne raziskovalne pristope in metode. Ključnega pomena zanj so dokumentiranje, zbiranje in analiza arhivskih virov, saj je le z arhivsko podprtimi podatki mogoče preseči izrazito politično in nacionalistično obarvane naracije. Projekt z analitičnim pristopom k predmetom kulturne dediščine, ki so bili v ključnih obdobjih novejše zgodovine prisotni ali umaknjeni z določenega območja, na transnacionalni ravni osvetljuje kompleksnost tega pojava. Mednarodno raziskovalno skupino vodijo raziskovalci iz Nemčije, Italije, Hrvaške in Slovenije, ki sodelujejo s partnerji iz Avstrije. Veselimo se mednarodnih raziskovalnih izzivov, ki izpostavljajo ne le izrazito premični značaj umetnin in kulturnih dragocenosti, temveč tudi njihovo simbolno vrednost.

https://www.transcultaa.eu/


Rezultati

2016

LAZARINI, Franci. Slovenske grajske stavbe in leto 1945. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2016, letn. 16, št. 3, str. 731-748, 806. [COBISS.SI-ID 1477765]

 

2017

ISKRA, Anja. Transfer of cultural objects in Maribor during the World War II : predavanje na TransCultAA, Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century, Workshop and Internal Project Meeting, March 29th - March 31st 2017, Ljubljana, UIFS ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 41552685]

ISKRA, Anja, KOMIĆ MARN, Renata, MOHAR, Katarina, MUROVEC, Barbara, Confiscations of Jewish-Owned Collections in the Territory of Slovenia, poster za razstavo v okviru mednarodne delavnice The Transfer of Jewish-owned Cultural Objects in the Italian Alpe Adria Region, IMT School for Advanced Studies, Lucca, Italija, 18.–19. September 2017, https://www.transcultaa.eu/exhibitions/lucca-exhibition-posters/b-murovec-a-iskra-k-mohar-r-komic-marn-confiscations-of-jewish-owned-collections-in-the-territory-of-slovenia/

KOŠAK, Tina, KOMIĆ MARN, Renata. The inter-war sales of castle properties in Slovenia and transfer research : the case of Szapáry collection in Murska Sobota : predavanje na TransCultAA, Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century, Workshop and Internal Project Meeting, March 29th - March 31st 2017, Ljubljana, UIFS ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 41529389]

LAZARINI, Franci, VODOPIVEC, Barbara. Transfer of cultural objects in Slovenia after 1945 : legal and institutional framework : predavanje na TransCultAA, Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century, Workshop and Internal Project Meeting, March 29th - March 31st 2017, Ljubljana, UIFS ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 41553965]

 

2018

ISKRA, Anja. Safeguarding cultural assets in Maribor during the Second Wold War. V: Dispossessions of cultural objects between 1914 and 1989/1991 : the Alpe Adria Region in comparative perspectives : programme and abstracts. [Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2018], f. 11. [COBISS.SI-ID 42827053]

ISKRA, Anja. Art objects in occupied Maribor 1941-1945 : predavanje na TransCultAA Summer School: Provenance, why does it matter? Provenance, dispossession and translocation research, 29. avg. 2018, Zadar. [COBISS.SI-ID 43646765]

ISKRA, Anja. Zamenjave predmetov kulturne dediščine med Narodnim muzejem v Ljubljani in Mestnim muzejem Maribor med drugo svetovno vojno. V: Provenienca, transferji in lastništvo umetnin : sodobni izzivi za raziskovalce in lastnike : knjiga povzetkov. [Ljubljana]: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. [2018], f. 9. [COBISS.SI-ID 44010797]

ISKRA, Anja, KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina, LAZARINI, Franci, MOHAR, Katarina, MUROVEC, Barbara, VODOPIVEC, Barbara. Kam so vse umetnine šle? : transferji in odtujitve predmetov kulturne dediščine v Sloveniji med drugo svetovno vojno : razstava mednarodnega HERA projekta : otvoritev razstave, 19. mar. 2018, ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 44270381]

KOMIĆ MARN, Renata, LAZARINI, Franci, MOHAR, Katarina, MUROVEC, Barbara, VODOPIVEC, Barbara. Kam so vse umetnine šle? : vodstvo po razstavi, 16. maj 2018, Atrij ZRC, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 44269869]

KOMIĆ MARN, Renata. Saint Joseph and Baby Jesus by Valentin Metzinger and other paintings from the Strahl Collection in the Museum of Arts and Crafts in Zagreb. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, ISSN 0350-3437, 2018, br. 42, str. 141-152, 180, ilustr. https://www.ipu.hr/content/radovi-ipu/RIPU-42-2018_141-152_Komic-Marn.pdf. [COBISS.SI-ID 44241453]

KOMIĆ MARN, Renata. Interwar sales and the transfer of cultural assets : plenarno predavanje na TransCultAA Summer School: Provenance, why does it matter? Provenance, dispossession and translocation research, 30. avg. 2018, Zadar. [COBISS.SI-ID 43647021]

KOMIĆ MARN, Renata. Razprodaje grajskih zbirk na Slovenskem med obema vojnama : viri, metode in pomen za raziskovanje provenience umetnin. V: Provenienca, transferji in lastništvo umetnin : sodobni izzivi za raziskovalce in lastnike : knjiga povzetkov. [Ljubljana]: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. [2018], f. 11. [COBISS.SI-ID 44011309]

KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina. Zbirka Ladislava grofa Szapáryja v Gradu Murska Sobota : izhodišča za nadaljnje raziskovanje. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2018, [Št.] 58, str. 13-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 43061805]

KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina. For the nation's welfare : dealing with cultural objects in interwar Slovenia. V: Dispossessions of cultural objects between 1914 and 1989/1991 : the Alpe Adria Region in comparative perspectives : programme and abstracts. [Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2018], f. 11. [COBISS.SI-ID 42827309]

KOŠAK, Tina. Slikarska zbirka v dvorcu Betnava. V: LAZARINI, Franci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 289-321, ilustr. [COBISS.SI-ID 43242029]

KOŠAK, Tina (urednik, prevajalec), MUROVEC, Barbara (urednik), KOMIĆ MARN, Renata (prevajalec), VAUPOTIČ, Nika (prevajalec). Provenienca, transferji in lastništvo umetnin : sodobni izzivi za raziskovalce in lastnike : knjiga povzetkov. [Ljubljana]: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, [2018]. 22 f. [COBISS.SI-ID 43953709]

LAZARINI, Franci, KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina, MOHAR, Katarina, MUROVEC, Barbara, VODOPIVEC, Barbara. Kam so vse umetnine šle? : transferji in odtujitve predmetov kulturne dediščine v Sloveniji med drugo svetovno vojno : otvoritev in vodstvo po razstavi, 6. jun 2018, UIFS ZRC SAZU, Izpostava Maribor. [COBISS.SI-ID 44270125]

MUROVEC, Barbara. "Varuhi dediščine" : umetniki in umetnostni zgodovinarji v vojni. V: Provenienca, transferji in lastništvo umetnin : sodobni izzivi za raziskovalce in lastnike : knjiga povzetkov. [Ljubljana]: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. [2018], f. 14. [COBISS.SI-ID 44012077]

MUROVEC, Barbara (urednik), VAUPOTIČ, Nika (urednik, prevajalec). Dispossessions of cultural objects between 1914 and 1989/1991 : the Alpe Adria Region in comparative perspectives : programme and abstracts. [Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, 2018]. 22 f. [COBISS.SI-ID 42824749]

ŠTEFANIČ, Tatjana, KOŠAK, Tina. Transferji opreme rezidenc grofov Herberstein : tekoče raziskave in novopridobljeni arhivski viri. V: Provenienca, transferji in lastništvo umetnin : sodobni izzivi za raziskovalce in lastnike : knjiga povzetkov. [Ljubljana]: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. [2018], f. 19. [COBISS.SI-ID 44013357]

VODOPIVEC, Barbara. The restitution of cultural objects from Austria to Yugoslavia after Second World War : rediscovered archival material. V: Dispossessions of cultural objects between 1914 and 1989/1991 : the Alpe Adria Region in comparative perspectives : programme and abstracts. [Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2018], f. 16. [COBISS.SI-ID 42829869]

 

2019

KOMIĆ MARN, Renata. "Če bo hotel muzej pridobiti kaj boljših stvari, bo moral za nakup tvegati večje vsote" : nakupi za Narodni muzej na dražbi Szapáryjeve zbirke v Murski Soboti. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2019, 24, [št.] 1, str. 83-110, 190, ilustr. [COBISS.SI-ID 44965677]

VODOPIVEC, Barbara. Restitucija predmetov kulturne dediščine iz Avstrije v Jugoslavijo po letu 1945. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2019, 24, [št.] 1, str. 111-130, 191, faks., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 44965933]

 

2020

ISKRA, Anja. Usoda judovskih umetniških zbirk v času nemške okupacije Spodnje Štajerske. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 147-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 47282435]

MOHAR, Katarina. Nacistično plenjenje umetnostne dediščine na Gorenjskem med drugo svetovno vojno in primer oltarjev iz cerkve sv. Lucije v Dražgošah. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2020, 25, [št.] 1, str. 213-231, 277-278, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.1.09. [COBISS.SI-ID 23322627]

VODOPIVEC, Barbara. Zakonodaja in institucionalni okvir transferjev predmetov kulturne dediščine v povojni Jugoslaviji. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 2, str. 273-292, ilustr. [COBISS.SI-ID 23098883]

 

 


Ključne povezave