Skip to main content

Umetnostna dediščina grofov Celjskih

Opis

Raziskovalni projekt Umetnostna dediščina grofov Celjskih bo omogočil prvo znanstveno predstavitev umetnostne dediščine ene najpomembnejših plemiških rodbin poznega srednjega veka v evropskem prostoru. Grofje Celjski, ki so leta 1436 pridobili celo knežji naziv, so se v zgolj sto letih povzpeli do ene vodilnih, najvplivnejših in najelitnejših plemiških dinastij. Kljub osupljivemu vzponu in izjemnemu vplivu v tedanji evropski politiki njihova umetnostna dediščina doslej še nikoli ni bila sistematično obravnavana in predstavljena. To veliko vrzel v znanstvenem raziskovanju grofov Celjskih bo zapolnil pričujoči projekt. Njegov cilj je dvojni. Projektna skupina bo ustvarila javno dostopno slovensko-angleško znanstveno spletno bazo s predstavitvijo najpomembnejših in na primarnih virih temelječih podatkov tako o profani kakor tudi o sakralni umetnostni dediščini grofov Celjskih. Hkrati bo objavljenih nekaj temeljnih študij o izbranih spomenikih, povezanih s to rodbino. Realizacijo zastavljenih ciljev bodo omogočili doslej zapostavljeno povezovanje različnih ved, pritegnitev do sedaj še neuporabljenih zgodovinskih virov, sistematičen in celovit pristop k tematiki, inovativna znanstvena vprašanja in uporaba digitalne tehnologije. Projektna skupina je sestavljena iz vodilnih raziskovalcev za obravnavano področje in je poleg tega interdisciplinarna, kar bo omogočilo celovito predstavitev umetnostnih spomenikov. Projekt ima tudi mednarodni svetovalni odbor z uglednimi strokovnjaki s področja umetnostne zgodovine, zgodovine, stavbnih raziskav in arhitekture. Spletna baza bo izjemnega pomena za umetnostnozgodovinsko stroko, saj bodo z njo omogočene številne nadaljnje raziskave poznosrednjeveške umetnostne dediščine plemiške elite v evropskem prostoru, hkrati pa tudi celovite primerjalne študije z umetnostno dediščino drugih elitnih evropskih rodbin, s katerimi so bili grofje Celjski v tesnih političnih in prek poročnih povezav tudi dinastičnih stikih; grofje Celjski so poročne povezave vzpostavili s številnimi vodilnimi evropskimi vladarskimi dinastijami, med drugim z Luksemburžani, Anžujci, Habsburžani, Piasti in Jagielonci. Projektna skupina vidi velik potencial tudi v primerjalnih študijah z umetnostno dediščino nekaterih elitnih plemiških rodbin, ki v dosedanjih študijah niso bile sistematično pritegnjene v obravnavo. Zaradi vnovičnega natančnega pregleda že znanih arhivskih listin in vključitve podatkov iz doslej še neobjavljenih primarnih virov bodo rezultati projekta velikega pomena tudi za napredek raziskav o grofih Celjskih na področju zgodovinopisja.
Osrednji cilji raziskave torej so: 
➢ Na podlagi primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov ter ohranjene materialne dediščine prvič evidentirati vse sakralne in profane spomenike, povezane z grofi Celjskimi. 
➢ Z interdisciplinarnim raziskovalnim pristopom ter uporabo novih metod in tehnik nadgraditi dosedanje poznavanje nekaterih najpomembnejših srednjeveških spomenikov v slovenskem prostoru. 
➢ Z objavami izbranih primerov izpostaviti doslej še neraziskane ali nezadostno raziskane profane in sakralne spomenike grofov Celjskih in jih postaviti v evropski kontekst. 
➢ Vzpostaviti dvojezično slovensko-angleško spletno bazo umetnostne dediščine grofov Celjskih, ki bo omogočala kasnejšo nadgradnjo in bo povezana z relevantnimi evropskimi spletnimi bazami. 
➢ Raziskati stavbnozgodovinski razvoj najpomembnejše reprezentančne profane stavbe v rokah Celjskih, Knežjega dvorca v Celju, ki ga ni mogoče kakovostno ohraniti in prenoviti brez predhodne celovite interdisciplinarne znanstvene raziskave. 
➢ Na novo ovrednotiti umetnostno dediščino grofov Celjskih, jo umestiti v kontekst plemiškega naročništva v širšem evropskem prostoru in omogočiti številne nadaljnje tako umetnostnozgodovinske kakor tudi zgodovinske študije. 
➢ Pridobljene rezultate z medinstitucionalnim sodelovanjem (raziskovalne, univerzitetne, muzejske in spomeniškovarstvene inštitucije) predstaviti tudi širši javnosti in ne nazadnje prispevati tudi k ohranjanju in ustreznejši valorizaciji obravnavanih umetnostnih spomenikov. 

Projekt spremlja interdisciplinarni mednarodni svetovalni odbor, ki ga sestavljajo:
 
- Dr. Zdenko Balog (Križevci, Hrvaška)
- Dr. Christian Domenig (Alpen-Adria-Universität, Celovec, Avstrija)
- Dr. Hrvoje Kekez  (Hrvatsko katoličko sveučelište, Zagreb, Hrvaška)
- Dr. Robert Kurelić  (Filozofska fakulteta, Pula, Hrvaška)
- DDr. Patrick Schicht (Bundesdenkmalamt, Dunaj, Avstrija)
 


Faze projekta

1. FAZA: oktober 2022 – marec 2023 
- uvodna delavnica članov projektne skupine – realizirano
- priprava okrog 30 lokacij za spletno bazo v slovenskem in angleškem jeziku – realizirano
- arhitekturni izrisi in 3D rekonstrukcije relevantnih spomenikov – realizirano

2. FAZA: april 2023 – september 2023 
- priprava okrog 30 lokacij za spletno bazo v slovenskem in angleškem jeziku - v delu
- arhitekturni izrisi in 3D rekonstrukcije relevantnih spomenikov - v delu

3. FAZA: oktober 2023 – marec 2024 
- obdelava naslednjih 30 lokacij za spletno bazo v slovenskem in angleškem jeziku 
- arhitekturni izrisi in 3D rekonstrukcije relevantnih spomenikov 
- delavnica članov projektne skupine s predstavitvijo vmesnih rezultatov 

4. FAZA: april 2024 – september 2024 
- obdelava okoli 30 lokacij za spletno bazo v slovenskem in angleškem jeziku 
- arhitekturni izrisi in 3D rekonstrukcije relevantnih spomenikov 

5. FAZA: oktober 2024 – marec 2025 
- javna objava slovensko-angleške spletne baze z že pripravljenimi lokacijami 
- priprava naslednje skupine lokacij z objavo v spletnem korpusu v slovenščini in angleščini 
- arhitekturni izrisi in 3D rekonstrukcije relevantnih spomenikov 

6. FAZA: april 2025 – september 2025 
- priprava zadnjih preostalih lokacij z objavo v spletnem korpusu v slovenščini in angleščini 
- arhitekturni izrisi in 3D rekonstrukcije relevantnih spomenikov 
- zaključna delavnica projektne skupine 
- objava znanstvene monografije 
 


Rezultati

  • SAPAČ, Igor. Grad (Gornji) Ljutomer ; arhitekturnozgodovinski opis. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Ljutomera. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2022. Letn. 70, št. 3, str. 611-658, ilustr. Kronika, letn. 70, št. 3. ISBN 978-961-6777-30-8. ISSN 0023-4923. https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/4082/4541, DOI: 10.56420/Kronika.70.3.05. [COBISS.SI-ID 143497475]
  • KOSI, Miha. Od grofov Bogenskih do grofov Celjskih : Krško v srednjem veku : predavanje, Mestni muzej Krško (SLO), 15. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 138219267]
  • KOSI, Miha. Križarske vojne : fenomen evropske srednjeveške zgodovine in njegovo preučevanje : Historični seminar, Atrij ZRC, 25. okt. 2022. [COBISS.SI-ID 138218755]