Opis

Na območju historične Štajerske in v slovenskem prostoru še ni bila opravljena celostna raziskava o umetniški reprezentaciji plemstva v zgodnjem novem veku. Plemstvo je imelo ključno vlogo v umetnostnem razvoju dežele, vendar so bili doslej premalo osvetljeni vzorci, s katerimi so plemiči delovali kot naročniki, meceni in zbiratelji ter se skozi arhitekturo in likovno umetnost reprezentirali na deželni ravni ter v Habsburški monarhiji. Pomemben del raziskav bo zaradi težnje po izvirnosti in poglobljenosti rezultatov usmerjen v ožji krog naročnikov, ki so se v spreminjajočih se zgodovinskih okoliščinah od 16. do 18. stoletja izkazali z ambicioznostjo v kakovosti in številu naročenih umetniških del ter pogostostjo rabe arhitekture, likovne in uporabne umetnosti za namene reprezentiranja (zlasti grofje Herberstein, Attems, Leslie, Eggenberg, Khisl, Gaisruck in Sauer in iz vrst duhovnega plemstva škof Maksimilijan Gandolf Khuenburg), tako v posvetnem kakor tudi sakralnem kontekstu. Natančno bodo raziskani načini umetnostne reprezentacije, mehanizmi, s katerimi je bila ta izpeljana, in njena družbena vloga. Štajerske plemiške družine, ki so imele posesti predvsem v slovenskih deželah, zaradi specifičnih političnih, družbenih in ekonomskih razlogov v preteklih desetletjih niso bile deležne temeljitih raziskav, dvorci in umetniške zbirke pa so v precej slabem stanju. Zato bodo rezultati projekta ključnega pomena tudi za ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine in njenem ohranjanju. Raziskava bo usmerjena tudi v analizo odnosa med zgodovinskimi dogodki (osmanskimi vojnami, tridesetletno vojno, reformacijo in protireformacijo ter relativno mirnim obdobjem v 18. stoletju), politično ikonografijo, propagando in umetnostno reprezentacijo, pomenom šolanja in izobrazbe za načine delovanja posameznih naročnikov in zbirateljev, preučitev sorodstvenih, političnih, diplomatskih in drugih mednarodnih povezav, odnos med konkretnimi vzorniki (npr. Habsburžani, Ludvik XIV., drugo plemstvo) in političnimi okoliščinami. Raziskave bodo opravljene na podlagi relevantnih arhivskih virov (predvsem zapuščinskih inventarjev in inventarjev plemiških rezidenc, itinerarijev in zapisov o družbenem položaju naročnikov) in drugega tekstovnega gradiva (zlasti sočasne kronike, historiografska, memoarska in slavilna besedila) in vizualnega gradiva (grafike, risbe, fotografije in na terenu zbrana fotodokumentacija o podobi mest, zlasti Gradca, Maribora, Ptuja, Slovenske Bistrice in Celja, plemiških mestnih in podeželskih rezidencah in sakralnih ustanovah, ki so jih izbrani plemiči gradili in opremljali). S pomočjo primerjalne analize bodo usmerjene v preučitev vloge šolanja, razgledanosti, pobožnosti, družbenega položaja, vojaške in dvorne službe, načine naročanja in zbiranja ter uvajanja vizualne reprezentacije v podobo mest in dežele, pa tudi recepcija reprezentacije; kako so si naročniki skozi umetnost oblikovali družbeni položaj in večni spomin.

Primerjalna analiza bo pomembna zlasti za prepoznavo skupnih načinov reprezentacije, značilnih za zgodnji novi vek, specifičnih strategij posameznih plemičev in pomen umetnosti za uveljavljanje posameznih ambicioznih plemičev.

Projektno skupino sestavljajo raziskovalci Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta; sodelovali bodo z Inštitutom za umetnostno zgodovino univerze v Gradcu in drugimi raziskovalci, ki se v zadnjih letih poglobljeno ukvarjajo z vprašanji umetnostne reprezentacije (npr. na Dunaju, v Pragi ali na več nemških univerzah). Rezultati raziskav bodo objavljeni kot izvirni znanstveni članki, znanstvene monografije, širši javnosti pa predstavljeni v obliki razstav, predavanj, konferenc, poletnih šol in spletnih objav. Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju doktorskih študentov, mladih podoktorskih raziskovalcev in študentov, ki jih bodo raziskovalci vključili v dele raziskav.

 

Faze projekta

FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

PRVO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Arhivsko raziskovalno delo s primarnimi viri v Sloveniji in tujini, s poudarkom na zapuščinskih inventarjih izbranih rodbin (realizirano od 1. januarja 2016 do 31. 12. 2016)
 • Terensko delo in dokumentiranje spomenikov v Sloveniji in tujini (realizirano od 1. januarja 2016 do 31. 12. 2016)
 • Raziskovalno delo v knjižnicah po Sloveniji in tujini (realizirano od 1. januarja 2016 do 31. 12. 2016)
 • Preučevanje slavilnih, memoarskih in historiografskih besedil (realizirano od 1. januarja 2016 do 31. 12. 2016)
 • Zbiranje, analiza in interpretacija virov in literature (realizirano od 1. januarja 2016 do 31. 12. 2016)
 • Organizacija mednarodne poletne šole v sodelovanju z univerzo v Gradcu na temo umetnostnih naročil in reprezentacije plemstva v romarskih središčih na Štajerskem - realizirano (Pilgrimage and art in Styria = Wallfahrt und Kunst - Pilgerwesen in der Steiermark = Romanja in umetnost na Štajerskem : International Summer School 2016, Graz and Styrian pilgrimage churches, 19.-23. September 2016)
 • Priprava dela transkripcij izbranih plemiških inventarjev za objavo na spletu (realizirano v znanstvenih prispevkih; gl. Rezultati)
 • Objava znanstvenih prispevkov – realizirano (gl. Rezultati)
 • Razstava o glasbi kot delu reprezentacije na poslikavah Ignaca Marije grofa Attemsa – realizirano (Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu, Posavski muzej Brežice, 21. april-19. oktober 2016) - https://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/imago-musicae-glasba-na-barocnih-poslikavah-breziskega-gradu#v
 • Projektna delavnica – realizirano (Sakralna umetnost na Štajerskem: naročniki in meceni = Sakrale Kunst in der Steiermark: Auftraggeber und Mäzene, Ljubljana, 2.-3. junij 2016) - https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/zgibanka_ws_narocniki_pop.pdf

 

DRUGO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Arhivsko raziskovalno delo s primarnimi viri (realizirano od 1. januarja 2017 do 31. 12. 2017)
 • Raziskovalno delo v knjižnicah v Sloveniji in tujini (realizirano od 1. januarja 2017 do 31. 12. 2017)
 • Terensko delo v Sloveniji in tujini (realizirano od 1. januarja 2017 do 31. 12. 2017)
 • Zbiranje, analiza in interpretacija virov in literature (realizirano od 1. januarja 2017 do 31. 12. 2017)
 • Organizacija mednarodne poletne šole v sodelovanju z univerzo v Gradcu na temo umetnostnih naročil in reprezentacije plemstva v njihovih mestnih in podeželskih rezidencah- realizirano (Architecture and the interior decoration of aristocratic residences in Styria = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem, 25 - 29 September 2017) - https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/iss_2017_web.pdf
 • Objave znanstvenih prispevkov - realizirano (gl. Rezultati)
 • Udeležba na delavnicah in konferencah s predstavitvami rezultatov raziskav, potekajočih v okviru projekta – realizirano (gl. Rezultati)
 • Sprotna vključitev raziskav v delo s študenti na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (realizirano od 1. januarja 2017 do 31. 12. 2017)
 • Projektna delavnica – realizirano (Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana)
 • Projektna delavnica – realizirano (Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Architecture and Interior Decoration of Aristocratic Residences in Styria, 15.-16. jul. 2017, Grad Slovenska Bistrica.)

 

TRETJE LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Raziskave, analiza in interpretacija primarnih virov (realizirano od 1. januarja 2018 do 31. 12. 2018)
 • Udeležba na delavnicah in konferencah s predstavitvami rezultatov raziskav, potekajočih v okviru projekta - realizirano (gl. Rezultati)
 • Razstava o vlogi likovne umetnosti in arhitekture v reprezentaciji Ignaca Marije grofa Attemsa- realizirano (Štajerski Herkul. Po sledeh freskantskih naročil Ignaca Marije grofa Attemsa, Grad Slovenska Bistrica, 15. junij-31. december 2017) - https://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/i-m-attems-hercules-stririae-stajerski-herkul-hercules-of-styra#v
 • Projektna delavnica – realizirano (Strategije plemiške reprezentacije v zgodnjem novem veku = Strategien adeliger Repräsentation in der Frühen Neuzeit, Ljubljana, 11. maj 2018)
 • Organizacija mednarodne konference o plemiški reprezentaciji – realizirano (Umetniki in naročniki: Frančišek Karel Remb in štajersko slikarstvo okrog 1700 = Maler und Auftraggeber: Franz Carl Remp und die Malerei in der Steiermark um 1700, 24.-24. November 2018, Laterneng'wölb, Schloss Eggenberg) - https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/zgibanka_ws_remb_web.pdf
 • Znanstvena monografija o umetnostni reprezentaciji grofov Leslie – v delu
 • Znanstvena monografija o umetnostni reprezentaciji grofov Herberstein – v delu
 • Strokovna monografija o portretih lavantinskih škofov – v delu
 • Znanstvena monografija s prispevki članov projektne skupine – v delu
Rezultati

BIBLIOGRAFSKE REFERENCE, KI IZHAJAJO NEPOSREDNO IZ IZVAJANJA PROJEKTA

2016

Prispevki v znanstvenih revijah in znanstvenih monografijah

KOŠAK, Tina. Early modern picture collections of the Counts of Herberstein : the legacies of Erasmus Friedrich Count of Herberstein, Johann Ernst I and Johann Ernst II Count of Herberstein. V: HOBELLEITNER, Franz (ur.), LEIN, Edgar (ur.). Auftraggeber als Träger der Landesidentität : Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918. Graz: Unipress. cop. 2016, str. 209-235, ilustr. [COBISS.SI-ID 40514349]

LAZARINI, Franci. Klemen grof Brandis - politik in umetnostni naročnik. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 1, str. 75-91, 193, ilustr. [COBISS.SI-ID 40793133]

LAZARINI, Franci (avtor, fotograf). Dr. Michael Napotnik, Fürstbischof von Lavant, und die Architektur des 19. Jahrhunderts in der Steiermark. V: HOBELLEITNER, Franz (ur.), LEIN, Edgar (ur.). Auftraggeber als Träger der Landesidentität : Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918. Graz: Unipress. cop. 2016, str. 237-251, ilustr. [COBISS.SI-ID 40514861]

MARTELANC, Tanja. Die Kapuziner in der ehemaligen steirischen Kapuzinerprovinz und ihre Förderer : der Kapuzinerorden in der Zeit der Gegenreformation und Rekatholisierung. V: HOBELLEITNER, Franz (ur.), LEIN, Edgar (ur.). Auftraggeber als Träger der Landesidentität : Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918. Graz: Unipress. cop. 2016, str. 99-119, ilustr. [COBISS.SI-ID 40915245]

VIDMAR, Polona. Slike in slikane tapete naročnika Janeza Karla grofa Gaisrucka za dvorec Novo Celje. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 1, str. 39-73, 194, ilustr. [COBISS.SI-ID 40792877]

VIDMAR, Polona. Cerkev Svete trojice v Slovenskih goricah in njeni donatorji : Stubenbergi, Trauttmansdorffi, Khisli, čudodelna podoba in motiv calcatio. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta, ISSN 0351-224X. [Tiskana izd.], 2016, 52, str. 85-117, 320, ilustr. http://www.suzd.si/images/stories/pdf/zuz_52_2016/vidmar_ZUZ_2016_s.pdf. [COBISS.SI-ID 516211071]

VIDMAR, Polona. Laurel or cypresses. Ottoman battles on the ceiling of the Maribor castle hall. V: Srečanja dveh svetov = The meeting of two worlds : the collected volume of the symposium 15. and 16. 10. 2015, (Zbirka Museoeurope, 2). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2016, str. 66-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 22879240]

Prispevki na konferencah

BENCE, Gorazd. Die Filialkirche des hl. Jodokus über der Dreta und die Grafen von Cilli : predavanje na delavnici Sakralna umetnost na Štajerskem: naročniki in meceni = Sakrale Kunst in der Steiermark: Auftraggeber und Mäzene, 2.-3. jun. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 40515629]

CIGLENEČKI, Marjeta. Painting as a diplomatic gift and its copy at the Castle Gallery. V: DAMJANOVIĆ, Dragan (ur.), MAGAŠ BILANDŽIĆ, Lovorka (ur.), MIKLOŠEVIĆ, Željka (ur.). Art and politics in Europe in the modern period : programme and book of abstracts : 29 June 2016 - 2 July 2016, Zagreb, Croatia : Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, International Conference Art and Politics in Europe in the Modern Period, 29 June 2016 - 2 July 2016, Zagreb, Croatia. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. 2016, str. 117-118. [COBISS.SI-ID 22833160]

CIGLENEČKI, Marjeta. Franz Ignaz Count of Inzaghi (1691-1768) : Ptuj Parish priest and dean : predavanje na posvetu Sakralna umetnost na Štajerskem: naročniki in meceni = Sakrale Kunst in der Steiermark: Auftraggeber und Mäzene, Ljubljana, 2.-3. junij 2016. [COBISS.SI-ID 22798088]

KOŠAK, Tina. The Counts of Herberstein and the commissions for the churches of St. Rupert and St. Leonard in Slovenske gorice : predavanje na delavnici "Sakralna umetnost na Štajerskem: naročniki in meceni = Sakrale Kunst in der Steiermark: Auftraggeber und Mäzene", 2.-3. jun. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 40515885]

KOŠAK, Tina. Conquering new art markets : international art dealers and local "agents" in inner Austria in the second half of the 17th century : predavanje na mednarodni konferenci "The Art Market, Collectors and Agents: Then and Now", Paris, Institut National d'Histoire de l'Art (Salle Vasari), 21. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40450605]

LAZARINI, Franci. Klemens grof Brandis - politik in naročnik : predavanje na slavnostni akademiji ob sedemdesetletnici umetnostnega zgodovinarja dr. Damjana Prelovška, 9. mar. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39637805]

MUROVEC, Barbara. Ignaz Maria Graf von Attems und die sakrale Deckenmalerei in der Steiermark : predavanje na delavnici Sakralna umetnost na Štajerskem: naročniki in meceni = Sakrale Kunst in der Steiermark: Auftraggeber und Mäzene, 2.-3. jun. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 40515373]

VIDMAR, Polona. Naročniki in meceni = Auftraggeber und Mäzene : predavanje na posvetu Sakralna umetnost na Štajerskem: naročniki in meceni = Sakrale Kunst in der Steiermark: Auftraggeber und Mäzene, Ljubljana, 2.-3. junij 2016. [COBISS.SI-ID 22419976]

VIDMAR, Polona. Die Stiftungen der Grafen von Leslie für die Wallfahrtskirche "Klein-Mariazell" : predavanje na posvetu Sakralna umetnost na Štajerskem: naročniki in meceni = Sakrale Kunst in der Steiermark: Auftraggeber und Mäzene, Ljubljana, 2.-3. junij 2016. [COBISS.SI-ID 22420488]

Razstava

KOKOLE, Metoda, MUROVEC, Barbara, KOKOLE, Stanko. Imago musicae : glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu : postavitev medinstitucionalne občasne razstave, Galerija Posavskega muzeja Brežice, 21. apr. - 19. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 39790893]

Prispevki na mednarodni poletni šoli

BENCE, Gorazd. The Cult of St. Erhard in Breitenau : predavanje na International Summer School 2016 "Pilgrimage and Art in Styria" = Romanja in umetnost na Štajerskem, Graz and Styrian pilgrimage churches, 19.-23. Sept. 2016. [COBISS.SI-ID 40515117]

VIDMAR, Polona. The counts of Leslie and Pernegg : lecture at the International Summer School 2016 "Pilgrimage and art in Styria", Graz and Styrian pilgrimage churches, 19.-23. September 2016. [COBISS.SI-ID 22679304]

2017

Prispevki v znanstvenih revijah in znanstvenih monografijah

KOŠAK, Tina. Pricing paintings in Inner Austrian inventories between the mid-17th and mid-18th century : results of preliminary research. V: TACKE, Andreas (ur.), et al. Kunstmärkte zwischen Stadt und Hof : Prozesse der Preisbildung in der europäischen Vormoderne. Petersberg: Michael Imhof Verlag. cop. 2017, str. 102-119, ilustr. [COBISS.SI-ID 40805165]

VIDMAR, Polona. Tapiserije v dvorcu Premstätten in njihovi naročniki. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2017, 22, [št.] 2, str. 21-59, 167-168, ilustr. [COBISS.SI-ID 42498349]

VIDMAR, Polona. Kruci in Turki za Karla Jožefa grofa Gaisrucka v dvorcu Jelše. V: JERŠE, Sašo (ur.). Leukhup! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej. 2017, str. 175-195, ilustr. [COBISS.SI-ID 23699720]

Prispevki na konferencah

CIGLENEČKI, Marjeta. Tapestries from the legacy of the Leslie family : predavanje v okviru projektne delavnice Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Architecture and Interior Decoration of Aristocratic Residences in Styria, 15.-16. jul. 2017, Grad Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 23557128]

CIGLENEČKI, Marjeta. Tapiserije na ptujskem gradu iz posesti rodbine Leslie : predavanje v okviru projektne delavnice Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41678637]

KOŠAK, Tina. Slikarska zbirka Maksimilijana Žige grofa Herbersteina (1655-1703) : predavanje v okviru projektne delavnice Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41678125]

KOŠAK, Tina. Paintings in the residences of Maximilian Siegmund Count Herberstein-Pusterwald (1655-1703) : predavanje v okviru projektne delavnice Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Architecture and Interior Decoration of Aristocratic Residences in Styria, 15.-16. jul. 2017, Grad Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 41844013]

LAZARINI, Franci. Grofje Brandis kot arhitekturni naročniki na Štajerskem : predavanje v okviru projektne delavnice Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41677357]

LAZARINI, Franci. Clemens und Heinrich Adam Grafen von Brandis als Auftraggeber : predavanje na delavnici Sakralna umetnost na Štajerskem: naročniki in meceni = Sakrale Kunst in der Steiermark: Auftraggeber und Mäzene, 2.-3. jun. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 40516141]

KOMIĆ MARN, Renata. Doslej neznane slike iz posesti grofov Attems v slovenskih javnih zbirkah in metodologija raziskovanja njihove provenience : predavanje v okviru projektne delavnice Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41678381]

KOMIĆ MARN, Renata. Paintings originating from the Attems collection in Slovenian public collections and the methodology of their provenance research : predavanje v okviru projektne delavnice Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Architecture and Interior Decoration of Aristocratic Residences in Styria, 15.-16. jul. 2017, Grad Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 41844269]

MUROVEC, Barbara. Ignac Marija grof Attems kot naročnik baročnih poslikav : odprta raziskovalna vprašanja : predavanje v okviru projektne delavnice Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41677613]

MUROVEC, Barbara. Ignaz Maria Graf von Attems als Auftraggeber der Fresken in seinen Schlössern : predavanje v okviru projektne delavnice Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Architecture and Interior Decoration of Aristocratic Residences in Styria, 15.-16. jul. 2017, Grad Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 41844525]

SERAŽIN, Helena. Arhitekturno naročništvo rodbine Thurn Valsassina : predavanje v okviru projektne delavnice Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41677101]

VIDMAR, Polona. Naročnik tapiserij iz dvorca Premstätten : predavanje v okviru projektne delavnice Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41678893]

VIDMAR, Polona. Umetnostni naročniki na Štajerskem kot raziskovalni problem : predavanje v okviru projektne delavnice Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41676845

VIDMAR, Polona. Johann Balthasar Graf von Wagensberg und die Tapisserien aus dem Schloss Premstätten : predavanje v okviru projektne delavnice Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Architecture and Interior Decoration of Aristocratic Residences in Styria, 15.-16. jul. 2017, Grad Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 23594248]

VIDMAR, Polona. Hodie mihi, cras tibi - protestantski nagrobniki iz Betnave : predavanje na ciklu predavanj Muzejski večeri - reformacija in Maribor, 28. september 2017. [COBISS.SI-ID 23594760]

VIDMAR, Polona. Umetnostna naročila štajerskega plemstva kot raziskovalni izziv : predavanje na Slavnostni akademiji in raziskovalnem dnevu ob 70. obletnici ustanovitve Sekcije za umetnostno zgodovino, predhodnice Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU "Scientia et ars perennes", Prešernova dvorana SAZU, 12. dec. 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 42446125]

Razstava

MUROVEC, Barbara. I. M. ATTEMS: Hercules Stiriae - Štajerski Herkul = Hercules of Styria : razstava in umetnostna pot = exhibition and art trail : Grad Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica 15. jun. - 31. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 3765358]

Prispevki na mednarodni poletni šoli

CIGLENEČKI, Marjeta. The Leslies' tapestries in Ptuj Castle : predavanje na International Summer School 2017, Architecture and the interior decoration of aristocratic residences in Styria = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem, 25 - 29 September 2017, Graz and castles in Styria. [COBISS.SI-ID 42175021]

KOŠAK, Tina. The Herberstein Portrait Gallery in Hrastovec Castle : its formation and structure : predavanje na International Summer School 2017, Architecture and the interior decoration of aristocratic residences in Styria = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem, 25 - 29 September 2017, Graz and castles in Styria. [COBISS.SI-ID 42175277]

KOMIĆ MARN, Renata. The furnishings of Dornava Manor before and after the World War II : predavanje na International Summer School 2017, Architecture and the interior decoration of aristocratic residences in Styria = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem, 25 - 29 September 2017, Graz and castles in Styria. [COBISS.SI-ID 42174765]

MUROVEC, Barbara. Ignaz Maria Count of Attems as architect and Hercules : painted representation of generosity and glory : predavanje na International Summer School 2017, Architecture and the interior decoration of aristocratic residences in Styria = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem, 25 - 29 September 2017, Graz and castles in Styria. [COBISS.SI-ID 42174509]

VIDMAR, Polona. Battle scenes in the ceiling of the Great Hall of Maribor Castle : predavanje na International Summer School 2017, Architecture and the interior decoration of aristocratic residences in Styria = Architektur und Ausstattung von Adelsresidenzen in der Steiermark = Arhitektura in oprema plemiških rezidenc na Štajerskem, 25 - 29 September 2017, Graz and castles in Styria. [COBISS.SI-ID 42175789]

2018

Prispevki v znanstvenih revijah in znanstvenih monografijah

KOŠAK, Tina. Slikarska zbirka v dvorcu Betnava. V: LAZARINI, Franci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 289-321, ilustr. [COBISS.SI-ID 43242029]

LAVRIČ, Ana. Umetnostna dejavnost v konjiški župniji pod župnikom Sebastijanom Glavinićem de Glamoč. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923, 2018, letn. 66, št. 1, str. 43-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 516309631]

VIDMAR, Polona (avtor, fotograf). Protestantski nagrobniki z betnavskega pokopališča. V: LAZARINI, Franci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 323-356, ilustr. [COBISS.SI-ID 43242285]

Prispevki na konferencah

KOŠAK, Tina. The Herberstein Portrait Galleries in Herberstein and Hrastovec Castle : formation and sitters : predavanje na Mednarodnem znanstvenem kolokviju Strategije plemiške reprezentacije v zgodnjem novem veku = Internationales wissenschaftliches Kolloquium Strategien adeliger Repräsentation in der Frühen Neuzeit, Ljubljana, 11. maj 2018. [COBISS.SI-ID 43063341]

KOŠAK, Tina. The Forchondt art dealers and their Styrian clients : excerpts from the Antwerp City Archives : predavanje na mednarodni konferenci Slikarji in naročniki: Frančišek Karel Remb in slikarstvo na Štajerskem okrog 1700 = Maler und Auftraggeber; Franz Cark Remp und die Malerei in der Steiermark um 1700 = Painter and Patrons: Franz Carl Remp and Painting in Styria around 1700, 23. nov. 2018, Laterneng'wölb, Schloss Eggenberg. [COBISS.SI-ID 43933997]

KOMIĆ MARN, Renata. Portrait of Eleonora Maria Rosalia Princess of Eggenberg in the National Gallery of Ljubljana and other portraits of the House of Eggenberg : predavanje na Mednarodnem znanstvenem kolokviju Strategije plemiške reprezentacije v zgodnjem novem veku = Internationales wissenschaftliches Kolloquium Strategien adeliger Repräsentation in der Frühen Neuzeit, Ljubljana, 11. maj 2018. [COBISS.SI-ID 43063597]

KOMIĆ MARN, Renata. The portraits of Eleonora Maria Rosalia Princess of Eggenberg : predavanje na mednarodni konferenci Slikarji in naročniki: Frančišek Karel Remb in slikarstvo na Štajerskem okrog 1700 = Maler und Auftraggeber; Franz Cark Remp und die Malerei in der Steiermark um 1700 = Painter and Patrons: Franz Carl Remp and Painting in Styria around 1700, 23. nov. 2018, Laterneng'wölb, Schloss Eggenberg. [COBISS.SI-ID 43934253]

MUROVEC, Barbara. Frescoed religion : Inner Austrian monuments and the confessional conflict around 1600. V: BATELJA, Petra (ur.). The power of media : patronage, representation and propaganda in the early modern period (1450-1800) between the Mediterranean and Central Europe : international conference, Split, 13-15 June 2018. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti. [2018], str. 35-36. [COBISS.SI-ID 43191085]

MUROVEC, Barbara. Das Familienporträt von Ignaz Maria Graf Attems im Schloss Brežice (Rann) : predavanje na Mednarodnem znanstvenem kolokviju Strategije plemiške reprezentacije v zgodnjem novem veku = Internationales wissenschaftliches Kolloquium Strategien adeliger Repräsentation in der Frühen Neuzeit, Ljubljana, 11. maj 2018. [COBISS.SI-ID 43063853]

VIDMAR, Polona. The representation and memoria of a diplomat : illustrations in Sigmund von Herberstein's autobiographic works. V: BATELJA, Petra (ur.). The power of media : patronage, representation and propaganda in the early modern period (1450-1800) between the Mediterranean and Central Europe : international conference, Split, 13-15 June 2018. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti. [2018], str. 54-55. [COBISS.SI-ID 24188168]

VIDMAR, Polona. Od Cheba do Visoke Porte : podobe Valterja grofa Leslieja. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja : znanstveni posvet, [23. in 24. maj 2018, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa. 2018, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 43205933]

VIDMAR, Polona. Drei Porträts der Habsburger in Maribor : predavanje na Mednarodnem znanstvenem kolokviju Strategije plemiške reprezentacije v zgodnjem novem veku = Internationales wissenschaftliches Kolloquium Strategien adeliger Repräsentation in der Frühen Neuzeit, Ljubljana, 11. maj 2018. [COBISS.SI-ID 43063085]

VIDMAR, Polona. Gemalte Genealogien des steirischen Adels um 1700 : Vortrag an der Internationale Tagung Maler und Auftraggeber Franz Carl Remp und die Malerei in der Steiermark um 1700, 24.-24. November 2018, Laterneng'wölb, Schloss Eggenberg. [COBISS.SI-ID 24187144]

 

Finančni vir

Raziskovalni projekt Umetnostna reprezentacija plemstva: Naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku (J6-7410 B) od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018 iz državnega proračuna financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310