Osnovni podatki
Tip:
Javni razpis
Datum objave:
2. junij 2021
Datum oddaje:
15. junij 2021 - 14:00
Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ZA IZDELAVO POSNETKOV OBSTOJEČEGA STANJA SAKRALNIH OBJEKTOV NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

ŠT. 2021-N-0445

 

 

 

Datum: 1. 6. 2021

 

Vsebina

 

A. Predmet povpraševanja. 3

B. Pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik. 4

C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe. 4

D. Način in rok za predložitev ponudbe. 4

E. Pogoji za pravilnost ponudbe. 4

F. Pojasnila ponudnikom.. 4

 

 

 

A. Predmet povpraševanja

 

Namen povpraševanja je izbira izvajalca za izmere na terenu (tloris z obočnimi shemami) in digitalni izris sakralnih objektov in vile (tloris z obočnimi shemami (vila: tloris in naris pritličja in nadstropja) na območju občine Slovenska Bistrica).

 

Izvajalec bo za naročnika izdelal posnetke obstoječega stanja sedemnajstih sakralnih objektov in ene vile po naslednjem seznamu:

 

Župnija Slov. Bistrica

p. c. sv. Roka, Kovača vas

 

Župnija Zgornja Polskava

ž. c. sv. Trojice, Zgornja Polskava

p. c. sv. Janeza Nepomuka, Bukovec

                             

Župnija Spodnja Polskava

ž. c. sv. Štefana, Spodnja Polskava

p. c. sv. Križa, Pragersko

 

Župnija Črešnjevec

ž. c. sv. Mihaela, Črešnjevec

p. c. sv. Treh kraljev, Ješovec

 

Župnija Laporje

ž. c. sv. Filipa in Jakoba, Laporje

p. c. sv. Egidija, Kočno pri Ložnici

p. c. sv. Srca Jezusovega, Žabljek

 

Župnija sv. Martin na Pohorju

ž. c. sv. Martina, Šmartno na Pohorju

p. c. sv. Uršule, Bojtina

p. c. sv. Areha, Frajhajm

 

Župnija Tinje

ž. c. sv. Petra in Pavla, Veliko Tinje

p. c. sv. Treh kraljev, Planina pod Šumikom

p. c. sv. Urha (Ulrika), Urh

 

Župnija sv. Venčeslav

ž. c. sv. Venčeslava, Zgornja Ložnica

 

Župnija Prihova

p.c. sv. Jošta, Vinarje

 

Slovenska Bistrica - mesto

vila Ljubljanska cesta 4

 

Obveznosti se prevzemajo s pogodbo za čas trajanja poslovnega razmerja, ki ga ta določa.

 

Rok za izvedbo in predajo del: 1. 9. 2021.

 

Naročnik bo e-računa poravnal po predaji del, v roku 30 dni po prejemu e-računa.

 

B. Pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik

 

Osebe, ki bodo izvajale storitve, ki so predmet naročila št.2021-N-0445, morajo imeti zaključen študij arhitekture, in sicer najmanj 7. raven izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).

 

Dokazilo: Izjava ponudnika o kadrovski usposobljenosti (OBR-4)

 

C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena z DDV.

 

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela na elektronski naslov naročnika.

 

ZRC SAZU si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

D. Način in rok za predložitev ponudbe

 

Svojo ponudbo pošljite na elektronski naslov mija.oter@zrc-sazu.si.

 

Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na zgoraj naveden elektronski naslov naročnika najkasneje do 15. 6. 2020 do 14. ure.

 

E. Pogoji za pravilnost ponudbe

 

Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:

-                 Podatki o ponudniku (OBR-1);

-                 Predračun (OBR-2);

-                 Vzorec pogodbe (OBR-3);

-                 Izjava o kadrovski usposobljenosti (OBR-4).

 

Vsi navedeni obrazci naj bodo podpisani in žigosani.

 

F. Pojasnila ponudnikom

 

Ponudnik lahko pridobi dodatna pojasnila o povabilu k oddaji ponudbe najpozneje do 13. 6. 2021 do 14. ure pri dr. Miji Oter Gorenčič (e-naslov: mija.oter@zrc-sazu.si).