Acta historiae artis Slovenica 17/2. Samostanska umetnost
Monastic Art and Architecture


Edited by: Ana Lavrič, Barbara Murovec
Year: 2012Table of content

CONTRIBUTORS: ahas_17_2_contributors.pdf

ABSTRACTS: ahas_17_2_abstracts.pdf

 

Rajko Bratož, Začetki meništva in njegove oblike v antiki in zgodnjem srednjem veku • The Beginnings of Monasticism
and Its Forms in Antiquity and Early Middle Ages

Mija Oter Gorenčič, Kartuzija Jurklošter in Leopold VI. Babenberžan • The Jurklošter (Gairach) Charterhouse and
Leopold VI of Babenberg

Polona Vidmar, Nagrobnik Seifrida Marenberškega v samostanu dominikank v Marenberku • The Tombstone of
Siegfrid of Mahrenberg in the Dominican Nunnery in Mahrenberg

Tanja Martelanc, Kapucinska arhitektura. Izhodišča za obravnavo svetokriškega in škofjeloškega samostana • Capuchin
Architecture. A Starting-Point for Research into Sveti Križ and Škofja Loka Monasteries

Helena Seražin, A ‘Venetian’ Discalced Carmelite Church in the Habsburg Lands • »Beneška« cerkev bosonogih
karmeličanov v habsburških deželah

Ana Lavrič, Prispevek k stavbni zgodovini samostana in cerkve bosonogih avguštincev v Ljubljani • On the Architectural
History of the Monastery and Church of the Discalced Augustinians in Ljubljana

Franci Lazarini, Redovi in sakralna umetnost na Slovenskem v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja. Nekaj opažanj
• Religious Institutions and Sacred Art in Slovenia in the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries.
Some Observations

Bogdan Kolar, Redovne skupnosti 19. in 20. stoletja. Odgovori na nove razmere • Religious Orders in the 19th and
20th Centuries. Responses to the New Circumstances

Marjeta Ciglenečki, Dominikanski samostan na Ptuju in njegova usoda po razpustu • The Ptuj Dominican Monastery
and Its Fate after Dissolution

 

 


Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR