UIFS ZRC SAZU letos praznuje

50 let delovanja samostojnega inštituta
Published on: April 12, 2022

UIFS ZRC SAZU letos obeležuje 50 let delovanja samostojnega inštituta. Začetki inštituta segajo še v čas pred sredino 20. stoletja.

Inštitut je poimenovan po njegovem idejnem ustanovitelju Francetu Steletu (1886–1972), umetnostnem zgodovinarju, konservatorju, uredniku, likovnem kritiku, raziskovalcu, profesorju in akademiku, predvsem pa z dušo in srcem raziskovalcu umetnosti na Slovenskem in širše. Stele je leta 1947 ob ustanovitvi Inštituta za zgodovino pri SAZU postal vodja ene od treh njegovih sekcij, Sekcije za zgodovino umetnosti. Leta 1972 se je sekcija osamosvojila in preimenovala v Inštitut za zgodovino umetnosti, leta 1975 pa v Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta in se tako poklonila nestorju inštituta. Od leta 1981, ko je bil ustanovljen ZRC SAZU, deluje kot eden od inštitutov pod njegovim okriljem. UIFS je danes mednarodno uveljavljena ustanova, ki že vse od svoje ustanovitve združuje vodilne raziskovalce umetnostne zgodovine v slovenskem prostoru. S svojimi raziskavami postavljamo temelje umetnostnozgodovinske znanosti v slovenskem prostoru in nadgrajujemo vedenje o razvoju umetnosti na Slovenskem.

Inštitut se kot osrednja znanstvenoraziskovalna ustanova na področju umetnostne zgodovine v Sloveniji posveča temeljnim raziskavam likovne umetnosti od srednjega veka do danes in vsebinsko obravnava vse umetnostne zvrsti od arhitekture, kiparstva, slikarstva in fotografije. Raziskave geografsko pokrivajo celotno slovensko ozemlje, umetnostne spomenike pa obravnavajo v širokem evropskem in mednarodnem kontekstu. Sodelavke in sodelavci inštituta se zavedamo dragocene dediščine, ki so nam jo predale pretekle generacije raziskovalk in raziskovalcev, in polje raziskav še razširjamo, uvajamo nove metodološke pristope in z interdisciplinarnim delom presegamo tradicionalne metodološke okvire ter stopamo v korak z najnovejšimi raziskovalnimi usmeritvami globalne umetnostne zgodovine. Pri svojem delu se opiramo na trdne temelje, ki so jih položili naši predhodniki. Rezultati raziskav ključno prispevajo k poglobitvi poznavanja in razumevanja umetnostnih del, k nadgradnji parcialnih raziskav in razumevanju umetnin z vidika njihove funkcije. Poglobljene analize ne nazadnje omogočajo primernejše vrednotenje in obravnavo umetnostnih spomenikov in so pomemben prispevek k učinkovitejšemu varovanju kulturne dediščine.

Na inštitutu izdajamo knjižne zbirke Opera Instituti Artis Historiae (od leta 2003), Fundamenta artis historiae (od leta 2006), Umetnine v žepu (od leta 2010), Umetnostna topografija Slovenije (od leta 2011) in Castellologica Slovenica (od leta 2018, v sodelovanju z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRC SAZU) ter reviji Acta historiae artis Slovenica (od leta 1996) in Umetnostna kronika (od leta 2003). Rezultate raziskav redno predstavljamo tudi na razstavah.

Bogato inštitutsko knjižnico dopolnjuje zapuščina Franceta Steleta, med najnovejšimi pridobitvami pa je knjižnica dr. Ivana Stoparja, ki se nahaja v prostorih inštituta na mariborski raziskovalni postaji.

50. obletnico samostojnega inštituta bomo počastili z več dogodki in publikacijami tekom leta.