Skip to main content
Dr. Oto Luthar
znanstveni svetnik, direktor

+386 1 47 06 412

+386 1 42 55 253

oto.luthar@zrc-sazu.si


Povezave


V svojem raziskovalnem delu se Oto Luthar ukvarja predvsem z zgodovino zgodovinopisja, filozofijo zgodovine, z zgodovino sodobnih intelektualnih praks ter z revizionizmom v zgodovinopisju. Ob tem ga zanimajo tudi teme, povezane s sodobno idejno zgodovino ter s kulturno zgodovino prve svetovne vojne.

Leta 2011 je dr. Luthar prejel avstrijski častni križ, priznanja za njegova prizadevanja za izboljšanje znanstvenega sodelovanja ZRC z avstrijskimi znanstvenimi ustanovami na področjih zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije, slavistike, muzikologije in filozofije.

Dr. Luthar je član mednarodnega Znanstvenega sveta Inštituta za kulturne vede in zgodovino gledališča Avstrijske akademije znanosti in član zunanjega svetovalnega odbora Centra za študij Balkana, Goldsmiths College v Londonu; član stalne delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst (IHRA) in član akademske delovne skupine delegacije; je član uredniškega odbora revije National Geographic Slovenija.

 

LUTHAR, Oto. The sanitation of Slovenian post-socialist memorial landscape. V: LUTHAR, Oto (ur.), UHL, Heidemarie (ur.). The memory of guilt revisited : the Slovenian post-socialist remembrance landscape in transition. Göttingen: V & R unipress, cop. 2019. Jg. 46, h. 2, str. 261-273, 297. Zeitgeschichte, Jg. 46, H. 2. ISBN 978-3-8471-1007-1. ISSN 0256-5250. DOI: 10.14220/zsch.2019.46.2.261. [COBISS.SI-ID 44880685]

LUTHAR, Oto. Post-communist memory culture and the historiography of the Second World War and the post-war execution of Slovenian colaborationists. Politička misao. 2018, vol. 55, no. 2, str. 33-49. ISSN 0032-3241. DOI: 10.20901/pm.55.2.02. [COBISS.SI-ID 43255853]

LUTHAR, Oto. Monuments, mediatisation and memory politics : the Slovenian post-socialist memorial landscape in transit. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), LUTHAR, Oto (ur.). The media of memory. Paderborn: F. Schöningh, an imprint of the Brill-Group, cop. 2020. Str. 25-42. Balkan studies library, vol. 29. ISBN 978-3-506-70447-4. ISSN 1877-6272. DOI: 10.30965/9783657704477_003. [COBISS.SI-ID 34412035]
financer: ARRS, Programi, P6-0347, SI, Historične interpretacije 20. Stoletja

LUTHAR, Oto, RATEJ, Mateja. Besetzung und / oder Befreiung : zur Kulturgeschichte der interkulturellen Praxen, der Nachkriegsgewalt und der Nationalisierung des Alltagslebens in der Untersteiermark / Štajerska nach 1918. V: HÖHNE, Steffen (ur.). Zusammenbruch, Trauma, Triumph : das Epochenjahr 1918 und sein Nachleben in Zentral-, Ostmittel- und Südosteuropa. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020. Str. 275-294. Ostmitteleuropa interdisziplinär, 2. ISBN 978-3-447-11535-3. [COBISS.SI-ID 45735427]

LUTHAR, Oto. Memory, revision, resistance : reviving the partisan monuments along the Slovenian-Italian border. V: KLABJAN, Borut (ur.). Borderlands of memory : Adriatic and Central European perspectives. Oxford [etc.]: P. Lang, cop. 2019. Str. 235-251, zvd. Cultural memories, vol. 11. ISBN 978-1-78874-134-7. ISSN 2235-2325. [COBISS.SI-ID 44080941]

LUTHAR, Oto. Im Schatten des Schweigens : Österreich-Slowenien : eine Nachbarschaft im Wandel. V: CABADA, Ladislav (ur.), WALSCH, Christopher (ur.). Imaginäre Räume in Zentraleuropa : kulturelle Transformationen, politische Repräsentationen und trans/nationale Identitätsentwürfe. Herne: Gabriele Schäfer, cop. 2019. Str. 29-52. Studien zur Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas, Bd. 14. ISBN 978-3-944487-66-3, ISBN 3-944487-66-4. [COBISS.SI-ID 44879661]
financer: ARRS, Programi, P6-0347, SI, Historične interpretacije 20. Stoletja

LUTHAR, Oto. (Družbeno)kritično zgodovinopisje. V: et al. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. 1. e-izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2019. ISBN 978-961-05-0238-8.  [COBISS.SI-ID 45581613]

Zaposlitev

profesor zgodovine

direktor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Izobrazba

doktorat znanosti, 1991, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; naslov disertacije: »Interpretacija nekaterih sodobnh teorij zgodovinopisja: miti, pesništvo, znanost in vedenje kot pojavne oblike novejše zgodovine občega in nacionalnega zgodovinopisja«

Poučevanje

Zeitgeschichte als Geschichte des 20. und 21. jahrhuderts – Krieg,  Holocaust und Genozid imeuropäischen Gedächtnis (Universität Wien, marec 2009).

Sodobna zgodovina idej Interkulturni študij, Univerza v Novi Gorici (2004-)

Redni profesor (2004-)

Zgodovinski revizionizem v post-komunistični Srednji Evropi Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru (2004-2005)

Izredni profesor (1993-2000)

Sodobna zgodovina idej Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru (1993-1999)

Zgodovinski revizionizem v post-komunistični Srednji Evropi Univerza Yale, New Haven, CT (1999-2000)

Docent (1988-1993)

Socialna zgodovina 19. in 20. stoletja

Sodobna zgodovina idej

Mednarodne štipendije

Fulbrightova raziskovalna štipšendija, Univerza Yale, New Haven, CT (akademsko leto 1999/2000)

Štipendija avstrijske vlade, Inštitut za Vzhodno in Srednje evropske študije, Dunaj

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Freie Universität, Inštitut Friedricha Meineckeja, Berlin, Professor Jürgen Kocka

Vabljena predavanja (izbor)

“The Abolition of Horizon 2.0”. Rreferat na letnem srečanju združenja RIHA, Moskva, Rusija, 21. 10. 2019

“Academies and Research Autonomy”. Referat na srečanju akademij Višegrajske skupine na Avstrijski akademiji znanosti in SAZU, Dunaj, Avstrija, 15. 11. 2019

"Besetzung und, oder Befreiung: zur Kulturgeschichte der Grenze in der Steiermark." Predavanje na konferenci Zerfall, Trauma, Triumph: Das Epochenjahr 1918 und sein Nachleben in Zentral-, Ostmittel- und Südosteuropa na Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Dunaj, Avstrija, 24. 5. 2018

"Slovenački prostovoljci i dobrovoljci u Srbiji za vreme i posle prvog svetskog rata." Predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Srbija 1918: oslobođenje domovine, povratak ratnika, život u novoj državi, Međuopštinski istorijski arhiv, Čačak, Srbija, 8. 12. 2018

"The Changes in the Post-Socialist Memorial Landscape and the Notion of the Civil War in Slovenia." Predavanje na 48. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije Global Conversations, Washington (D.C.), ZDA, 20. 11. 2017

"Im Schatten der Versöhnung: Postsozialistische Vergangenheitspolitik in Slowenien." Predavanje na Fakulteti za socialne vede, Univerza na Dunaju, Avstrija, 23. 11. 2016

»'Immer noch Sturm': the century of Austrian-Slovenian perception and neighborhood«, predavanje na mednarodni znanstveni konferenci "Cultural transformation in Central Europe", Metropolitan University Prague, Češka, 23. 3. 2012

»Forgetting does (not) hurt: Slovenian national identity and traumatic memory«, predavanje na "42nd Annual Convention of Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, Los Angeles, ZDA, 19. 11. 2010

»Languages of desire: intercultural practices versus national loyalties in the peripheral multiethnic society of Central Europe at the beginning of twentieth century«, predavanje na konferenci "A Habsburg Birodalom népeinek kulturális integrációja", Petõfi Irodalmi Múzeum, Budimpešta, Madžarska, 4. 6. 2010

»Von der Ideologie zur Mytologie?: Historischer Revisionismus im postsozialistischen Slowenien«, vabljeno predavanje na Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftlischen fakultät, Dunaj, Avstrija, 1. 6. 2010

»'Corpses in the move': die Ungarische Parade der Denkmäler«, predavanje na temo "Initiativkolleg Kulturen der Differenz - Holocaust und Genozid im europäischen Gedächtnis" kot gostujoči profesor na Universität Wien, Dunaj, Avstrija, 30. 3. 2009

»'Burying the dead, creating the past'; oder wie das Gedächtnis zu Geschichte wird«, predavanje na temo "Initiativkolleg Kulturen der Differenz - Holocaust und Genozid im europäischen Gedächtnis" kot gostujoči profesor na Universität Wien, Dunaj, Avstrija, 18. 3. 2009

»The land beneath«, prispevek na konferenci »Slovenia in Europe: from democratization to the EU presidency«, University of Southern Main, Glickman Library, Portland, ZDA, 3. 4. 2008.

»Post-socialist memorial landscape and new Anti-Semitism«, prispevek na mednarodni konferenci »Overlapping Histories - Conflicting Memories. The Holocaust and the Cultures of Remembrance in Eastern and Central Europe«, org. Austrian Delegation of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF) v sodelovanju z Avstrijsko akademijo znanosti, Komisija za kulturne študije in zgodovino gledališča, Dunaj, Avstrija, 23. 4. 2006.

»Between assimilation and 'positive discrimination': Hungarians in Yugoslavia: 1945-1991«, prispevek na: Second British Academy workshop »Ethnic Politics in the Cold War«, University of Loughborough, Velika Britanija, marec 2006.

Raziskovalne teme

sodobna zgodovina idej, socialna in kulturna zgodovina 19. in 20. stoletja, teorija in zgodovina zgodovinopisja, filozofija zgodovine