Osnovni podatki
Kratica:
OEAD, SI 07/2018
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. januar 2018–31. oktober 2019
Šifra:
ARRS, BI-AT/18-19-006
Opis

Grofje Celjski so bili med letoma 1341 in 1456 ena najpomembnejših plemiških rodbin v srednjeevropskem prostoru. Njihova posestva so se raztezala na današnjem ozemlju Avstrije, Slovenije in Hrvaške, njihov vpliv pa je bil še mnogo širši. Svoj vzpon so pričeli kot habsburški vazali, v nadaljevanju pa so si pridobili še naklonjenost Sigismunda Luksemburškega, ki se je celo poročil z Barbaro Celjsko. Prav slednje je tlakovalo pot povzdigu grofov Celjskih med državne kneze. V zadnjih letih so na Univerzi v Celovcu potekale intenzivne raziskave grofov Celjskih, ki so prinesle številna nova odkritja, zlasti v razumevanju odnosa med Celjani in Habsburžani. Nova spoznanja zahtevajo tudi temeljito raziskavo njihovega umetnostnega naročništva.

Grofe Celjske lahko upravičeno štejemo med najbolj darežljive mecene, donatorje in ustanovitelje različnih cerkvenih ustanov v visokem srednjem veku v srednjeevropskem prostoru. O tem nam izčrpno poročajo arhivski viri in marsikateri sakralni spomenik, označen z njihovim grbom, prav tako pa tudi več novoveških pisnih virov, ki pri več samostanskih in drugih cerkvah navajajo Celjane kot njihove ustanovitelje. Naklonjenosti do umetnostnega naročništva Celjskih grofov ni botrovalo le njihovo premišljeno politično delovanje, s katerim so se povzpeli med takratno evropsko plemiško elito in se po njej tudi zgledovali, temveč tudi poznosrednjeveška skrb za pozemski blagor svoje duše.

Na njihovo izjemno udejstvovanje na področju umetnostnih naročil je opozoril že Ignaz Orožen (Bistum und Diözese Lavant III, Maribor 1880, str. 39), ki je zapisal: »Die Grafen von Cilli haben /…/ in Cilli selbst und im weiteren Bereiche ihrer Grafschaft und ihrer übrigen Besizungen so viele Kirchen, Klöster, Benefizien und andere fromme Stiftungen errichtet und dotirt, daß es kaum ein zweites Dynastengeschlecht in Innerösterreich gegeben hat und so Großartiges für die katholische Kirche geleistet hätte, als das Grafengeschlecht der Cillier.« Pričakovali bi, da bi bila tako tematika njihovega umetnostnega naročništva v literaturi celovito že obravnavana, vendar temu nikakor ni tako. Tej problematiki so bile posvečene le posamezne študije, ki pa so njihovo naročniško vlogo obravnavale le na primeru izbranih spomenikov. Dosedanje študije so se tako veliko preveč osredotočale na nekaj izbranih spomenikov in pri tem zanemarile celostni vidik in temeljito sopostavitev umetnostnih spomenikov ob bok širokemu spektru arhivskih virov in sočasnemu političnemu udejstvovanju pripadnikov te ugledne rodbine.

Novejše raziskave, ki so jih opravili člani projektne skupine, so pokazale, da je z vnovičnim branjem in interpretacijo večjega števila arhivskih listin ter z obravnavo njihovih umetnostnih naročil v kontekstu njihovih odnosov s Habsburžani, Luksemburžani in drugimi elitinimi dinastijami mogoče priti do povsem novih spoznanj in razumevanja Celjanov kot naročnikov umetnostnih del. Celovita raziskava njihove naročniške vloge pri ustanavljanju cerkva in samostanov, financiranju gradnje umetnostnih spomenikov in naročanju umetnin tako ostaja še vedno velika vrzel v raziskovanju Celjskih grofov. Za zapolnitev te vrzeli je ključnega pomena do sedaj zapostavljeno raziskovalno sodelovanje med umetnostnimi zgodovnarji in zgodovinarji, saj le tovrstno skupno delo lahko prispeva k novim interpretacijam in celoviti obravnavni predstavljene tematike.

V okviru bilateralnega projekta se tako raziskave osredotočajo na analizo vseh arhivsko in spomeniško dokumentiranih spomenikov, povezanih s Celjskimi grofi, pri tem pa je poudarek tako na terenskem delu kakor tudi na ponovnem branju in interpretaciji parcialno že znanih in novoodkritih listin v luči njihovih povezav s konkretnimi likovnimi deli.

Bilaterno sodelovanje služi tudi kot priprava na prijavo slovensko-avstrijskega temeljnega raziskovalnega projekta pri Avstrijski fundaciji za znanosti (FWF) in Javni agenciji RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) o tej tematiki. V času trajanja bilateralnega projekta bodo člani projektne skupine s temeljitim terenskim delom izdelali celovit pregled nad umetnostnim naročništvom Celjskih grofov, ki je bil do sedaj velik desiderat. Zapolnitev te vrzeli je mogoča le z mednarodnim interdisciplinarnim sodelovanjem, ki ga omogoča prav pridobljeni bilateralni projekt. Člani projektne skupine kot osnovo nadaljnjim raziskavam izgrajujejo podatkovno in slikovno bazo o umetnostnem naročništvu grofov Celjskih.

Faze projekta

FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

 

PRVO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Delavnica Celjski grofje. Odprta raziskovalna vprašanja/Forschungsfragen zu den Grafen von Cilli – izvedeno 26.–28. februarja 2018 v Ljubljani, Mala dvorana ZRC SAZU (sodelujoči: Christian Domenig, Mija Oter Gorenčič, Miha Kosi, Gorazd Bence, Boris Hajdinjak, Matjaž Bizjak, Janez Mlinar)

 

TERENSKO DELO (Christian Domenig, Mija Oter Gorenčič, Miha Kosi, Gorazd Bence)

 • Terensko in raziskovalno delo v Avstriji – izvedeno 30. 5. 3. 6. 2018
 • Terensko in raziskovalno delo v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem – izvedeno 9. 7. 2018 13. 7. 2018
 • Terensko in raziskovalno delo v Avstriji – izvedeno 6. 8. 2018
 • Terensko in raziskovalno delo v Sloveniji – izvedeno 3. 9. 7. 9. 2018
 • Terensko in raziskovalno delo v Sloveniji − izvedeno 7. 10. − 10. 10. 2018
 • Terensko in raziskovalno delo v Avstriji − izvedeno 23. 11. − 26. 11. 2018
 • Terensko in raziskovalno delo v Avstriji − izvedeno 21. 12. 2018
 • Terensko in raziskovalno delo v Avstriji − izvedeno 17. 12. 2018

 

DRUGO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Delavnica Art Patronage of the Counts of Cilli – izvedeno 12.–13. februarja 2019 v Celovcu, Alpen-Adria Universität, Institut für Geschichte (sodelujoči: Christian Domenig, Miha Kosi, Gorazd Bence, Mija Oter Gorenčič)
 • Delavnica Celjski grofje. Perspektive mednarodnih interdisciplinarnih raziskav / Die Grafen von Cilli. Perspektiven einer internationalen interdisziplinären Forschung – izvedeno 19.–21. decembra 2019 v Ljubljani, Mala dvorana ZRC SAZU (sodelujoči: Christian Domenig, Miha Kosi, Gorazd Bence, Mija Oter Gorenčič)

 

TERENSKO DELO (Christian Domenig, Mija Oter Gorenčič, Miha Kosi, Gorazd Bence)

 • Terensko in raziskovalno delo v Avstriji – izvedeno 13. 2. 14. 2. 2019
 • Terensko in raziskovalno delo v Avstriji in Sloveniji – izvedeno 7. 6. – 9. 6. 2019
 • Terensko in raziskovalno delo v Avstriji – izvedeno 19. 6. – 25. 6. 2019
 • Terensko in raziskovalno delo v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem izvedeno 2. 9 6. 9. 2019
 • Terensko in raziskovalno delo v Sloveniji in Avstriji – izvedeno 7. 11.– 9. 11. 2019
Rezultati

BENCE, Gorazd, BIZJAK, Matjaž, DOMENIG, Christian, HAJDINJAK, Boris, KOSI, Miha, MLINAR, Janez, OTER GORENČIČ, Mija. Zgodovinske in umetnostnozgodovinske raziskovalne perspektive o Celjskih grofih = Historische und kunsthistorische Forschungperspektiven zu den Grafen von Cilli : prispevek na delavnici "Celjski grofje: odprta raziskovalna vprašanja", Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 27. feb. 2018.

DOMENIG, Christian. Historische Forschungen zu den Grafen von Cilli in Österreich. Prispevek na delavnici "Celjski grofje: odprta raziskovalna vprašanja", Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 27. feb. 2018.

OTER GORENČIČ, Mija. Mäzenatentum der Grafen von Cilli - die Grafen von Cilli als das Vorbild für die Habsburger? : prispevek na delavnici "Celjski grofje: odprta raziskovalna vprašanja", Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 27. feb. 2018.

BENCE, Gorazd. Das Minoritenkloster zu Cilli als Grablege der Grafen von Cilli : prispevek na delavnici "Celjski grofje: odprta raziskovalna vprašanja", Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 27. feb. 2018.

DOMENIG, Christian, Neue Trends in der Mediävistik in Hinblickauf der Adelsforschung, predavanje na delavnici Art Patronage of the Counts of Cilli, Alpen-Adria Universität, Institut für Geschichte, Celovec (AUT), 12. feb. 2019.

KOSI, Miha, Die Klientel der Grafen von Cilli, predavanje na delavnici Art Patronage of the Counts of Cilli, Alpen-Adria Universität, Institut für Geschichte, Celovec (AUT), 12. feb. 2019.

DOMENIG, Christian. Auf den Spuren der Grafen von Cilli in Europa. Archivalien eines mittelalterlichen Adelsgeschlechts zwischen Barcelona und Moskau. Javno predavanje, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 19. dec. 2019.

OTER GORENČIČ, Mija. Das übersehene Mäzenatentum der Grafen von Cilli : prispevek na delavnici "Celjski grofje: perspektive mednarodnih interdisciplinarnih raziskav", Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 19. dec. 2019. 

KOSI, Miha. Perspektiven der Cillier Forschungen, prispevek na delavnici Celjski grofje: perspektive mednarodnih interdisciplinarnih raziskav, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 19. dec. 2019. 

BENCE, Gorazd. Die digitale Datenbank zu den Grafen von Cilli : prispevek na delavnici "Celjski grofje: perspektive mednarodnih interdiscipinarnih raziskav", Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 19. dec. 2019.

 

 

 

Finančni vir

Bilateralni projekt Umetnostno naročništvo Celjskih grofov. Terenske raziskave umetnostnih spomenikov in analiza arhivskih virov sofinancirata Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Center za mednarodno sodelovanje in mobilnost (ICM) Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja in raziskovanja (OeAD-GmbH).

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310