Osnovni podatki
Opis

Izhodiščno raziskovalno vprašanje projekta je, kakšna je bila vloga izobrazbe in širše družbene vpetosti umetnikov in naročnikov umetnin v srednjem in zgodnjem novem veku v slovenskem prostoru. Z namenom čim celovitejšega vpogleda v obravnavano tematiko se v okviru projekta izvaja več vzorčnih študij, ki bodo geografsko pokrile celoten slovenski prostor, vsebinsko pa posegle v vse vidike, ki se zdijo ključni pri obravnavi predstavljenega raziskovalnega vprašanja.

V okviru raziskav srednjega veka se analizira vloga sorodstvenih in drugih družbenih povezav evropsko izjemno vplivnega oglejskega patriarha Bertolda Andeškega pri odločitvi o arhitekturni zasnovi cerkve sv. Pankracija na Gradu nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu. Srednjeveške raziskave se bodo osredotočile tudi na vprašanje, kakšno vlogo so pri umetnostnem naročništvu Celjskih grofov imeli njihovi stiki z najvidnejšimi predstavniki evropske politike, ki so bili včlanjeni v verske bratovščine in njim sorodne družbe. Prvič bo sistematično raziskana tudi vloga izobražencev s kamniškega področja, ki so se šolali na dunajski ter italijanskih univerzah in po vrnitvi v Kamnik delovali kot umetnostni naročniki in poskrbeli tudi za eno najpomembnejših poslikav z začetka 16. stoletja v slovenskem prostoru, fresk v cerkvi na Sv. Primožu nad Kamnikom.

Raziskave novega veka se osredotočajo na vlogo študijskih potovanj umetnikov in naročnikov, akademij, bratovščin in cehov kot umetnostnih naročnikov. Posebna pozornost je posvečena umetnostnemu udejstvovanju cehovskih združenj na Obali in v Prekmurju, kjer je bila ta tematika doslej deležna manj pozornosti, ter novoveških akademij v osrednjeslovenskem prostoru, zlasti z doslej spregledanih vidikov. Za prekmurski prostor so to sploh prve raziskave umetnostnega naročništva tamkajšnih cehov. Pomembna nova odkritja obetajo tudi prve sistematične raziskave cehovskih naročil na Obali. Te študije bodo podale popolnejšo sliko o umetnostnem življenju in delovanju lokalnih umetnikov in naročnikov, kar bo pomembno prispevalo k širšemu poznavanju v svetovnem merilu izjemno pomembne beneške umetnosti. V ospredju raziskav novoveških akademij in drugih pomembnih intelektualnih družb bo predvsem umetnostno delovanje doslej spregledanih ali premalo upoštevanih članov Academie operosorum in Dizmove bratovščine ter nekaterih drugih, tudi jezuitskih bratovščin. Raziskava se bo osredotočila tudi na zbiranje podatkov o šolanju in duhovniški poti arhidiakonov ter nekaterih drugih predstavnikov višje duhovščine, povezanih z umetninami v obdobju od 15. do 17. stoletja.

Nove ugotovitve bodo bistveno prispevale k razumevanju nastanka umetnostnih del in njihove ne le pobožne, marveč izjemne politične in širše družbene funkcije. Prvič bo izpostavljena vloga izobrazbe naročnikov in umetnikov ter njihovih študijskih potovanj in širše družbene vpetosti. Z izvirno povezavo kontekstov, v katerih je posamezna umetnina nastajala, bodo odkritja izjemnega pomena ne le za slovensko umetnostnozgodovinsko stroko, marveč za več drugih humanističnih ved tako v slovenskem kot mnogo širšem (srednje)evropskem prostoru. Ker bodo raziskave opravljene tudi za nekatere ključne, najkvalitetnejše umetnostne spomenike v slovenskem prostoru, bo pomen odkritij še večji. Analize širokega konteksta nastanka umetnin in kompleksnega ozadja naročništva bodo razjasnile tudi vplive teh osrednjih umetnostnih spomenikov na lokalno okolje. Številni primarni viri pri preučevanju delovanja tako bratovščin kakor tudi cehov in akademij ter študijskih poti tako umetnikov kakor tudi naročnikov doslej sploh še niso bili pritegnjeni v obravnavo. Člani projektne skupine so med vodilnimi umetnostnimi in občimi zgodovinarji za področja, ki so predmet vsebine pričujočega projekta in za področje raziskav arhivskih virov poznega srednjega in zgodnjega novega veka.

S strani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je članica projektne skupine dr. Lilijana Žnidaršič Golec.

 

 

 

Faze projekta

FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

PRVO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 1. Uvodno srečanje članov projektne skupine – realizirano septembra 2018
 2. Arhivsko raziskovalno delo s primarnimi viri v Sloveniji in tujini – poteka od julija 2018 dalje
 3. Terensko delo v Sloveniji in tujini – poteka od julija 2018 dalje
 4. Raziskovalno delo v knjižnicah po Sloveniji in tujini – poteka od julija 2018
 5. Prve predstavitve raziskav – v delu
 6. Interna delavnica članov projektne skupine  realizirano februarja 2019

 

DRUGO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 1. Arhivsko raziskovalno delo s primarnimi viri – poteka od julija 2019 dalje
 2. Raziskovalno delo v knjižnicah po Sloveniji in tujini – poteka od julija 2019 dalje
 3. Terensko delo v Sloveniji in tujini – poteka od julija 2019 dalje
 4. Interna delavnica - realizirano januarja 2020
 5. Objave prvih končnih rezultatov raziskav (gl. spodaj Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta)
 6. Udeležba na delavnicah in konferencah s predstavitvami rezultatov raziskav, potekajočih v okviru projekta (gl. spodaj pod zavihek Rezultati)
 7. Sprotna vključitev raziskav v delo s študenti na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – poteka

 

TRETJE LETO TRAJANJA PROJEKTA

 1. Objave vzročnih študij z vsebinskega področja vseh potekajočih raziskav na projektu s strani vseh članov projektne skupine v znanstvenih revijah in drugih publikacijah (gl. spodaj pod zavihek Rezultati)
 2. Prezentacije rezultatov v obliki referatov in predavanj (gl. spodaj pod zavihek Rezultati)
 3. Soorganizacija in izvedba razstave o prekmurskih cehih kot umetnostnih naročnikih
 4. Zaključna monografija s prispevki članov projektne skupine
 5. Interna delavnica, realizirana decembra 2020
Rezultati

BIBLIOGRAFSKE REFERENCE, KI IZHAJAJO NEPOSREDNO IZ IZVAJANJA PROJEKTA

Mija OTER GORENČIČ. Nekaj doslej spregledanih srednjeveških kodeksov iz slovenskih kartuzij, Umetnostna kronika, 59, 2018, str. 5–17 [COBISS.SI-ID 43502893]

Mija OTER GORENČIČ. Pro remedio et pro salute animae nostrae. Memoria v srednjeveškem umetnostnem okrasju cisterce v Stični kot odsev tesne povezanosti s plemstvom. Acta historiae artis Slovenica, 23/1, 2018, str. 25–68 [COBISS.SI-ID 44241709]

Mija OTER GORENČIČ. Auf den Spuren der Rosenkranzbruderschaft, Albrecht Dürers und zweier Kaiser in den Fresken von St. Primus oberhalb Kamnik. Acta historiae artis Slovenica, 23/2, 2018, str. 51–74 [COBISS.SI-ID 44254253]

Mija OTER GORENČIČ. Architecture as a Testament of Devotion: Berthold of Andechs's Church Commission as Manifestation of his Worship of St Elisabeth of Thuringia, predavanje na Leeds International Medieval
Congress, 1.–4. jul. 2019, Leeds, Anglija. [COBISS.SI-ID 44905773]

Boris GOLEC. Višnjegorski slikarji 17. in 18. stoletja, njihovo socialno in naročniško okolje : Frančišek Karel (Francesco) Faenzi, Franc Faenzi, Janez Jakob Menhard (Mönhardt), Jakob Killer, Karel Ludvik
Gentilli, Peter Straspurger, Franc Anton Nirenberger, Franc Ksaver Nirenberger, Anton Nirenberger
. Acta historiae artis Slovenica, 24/1, 2019, str. 37–81 [COBISS.SI-ID 44969005]

Helena SERAŽIN. The Role of Ambassadors in Recruiting Italian Artists and Architects for the Imperial Court or How Andrea Palladio almost Ended Up at the Habsburg Court, predavanje na mednarodni konferenci The Migration Artists and Architects in Central Europe and Northern Europe 1560–1900, 26.–28. september 2019, Umetniška akademija Latvije (Latvijas Mākslas akadēmija), Riga, Latvija. [COBISS.SI-ID 45164845]

Mija OTER GORENČIČ. Des comtes de Celje aux ducs de Bourgogne, des alliances politiques au chapitre général, du décor sculpté à la propagande artistique, predavanje na mednarodni konferenci o kartuzijanskih študijah
v organizaciji centra CERCOR (Centre Européen de Recherche sur les Communautés, Congrégations et Ordres Religieux), Univerza Saint Etienne, 23.–24. oktober 2019, Saint Etienne, Francija. [COBISS.SI-ID 45304109]

Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC. Širše sorodstvene, prijateljske in interesne mreže, poglavje v znanstveni monografiji Lilijana Žnidaršič Golec, Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija, Ljubljana 2019 (Thesaurus memoriae. Opuscula, 9), str. 35–51 [COBISS.SI-ID 301675776]

Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC. Sposobnosti, izobrazba, izkušnje, poglavje v znanstveni monografiji Lilijana Žnidaršič Golec, Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija, Ljubljana 2019 (Thesaurus memoriae. Opuscula, 9), str. 51–70 [COBISS.SI-ID 301675776]

Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC. Mnoge sledi bratovščine sv. Mihaela v Mengšu pri nastanku poslikav Franca Jelovška, Acta historiae artis Slovenica, 25/1, 2020, str. 81–102 [COBISS.SI-ID 21933571]

Boris GOLEC. Najzgodnejše omembe umetnikov v slovenskem jeziku : Ljubljanska oklicna knjiga 1737-1759 kot vir za slovensko umetnostno zgodovino, Acta historiae artis Slovenica, 25/1, 2020, str. 63–79 [COBISS.SI-ID 21569027]

Ana LAVRIČ. Bratovščine v klariških samostanih na Kranjskem : njihova umetnostna in duhovna dediščina, Acta historiae artis Slovenica, 25/1, 2020, str. 27–62 [COBISS.SI-ID 23207427]

Miha KOSI, Boris HAJDINJAK. "Grbovna knjiga" gradu Turjak : umetnina kot odsev plemiške identitete, poglavje v znanstveni monografiji Grad Turjak (ur. Miha Preinfalk, Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn), Ljubljana 2020 (Castellologica Slovenica, 2), str. 313–350 [COBISS.SI-ID 20837123]

Miha KOSI. Gospodje Turjaški in plemiški svet na jugovzhodu cesarstva (12.–15. stoletje), poglavje v znanstveni monografiji Grad Turjak (ur. Miha Preinfalk, Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn), Ljubljana 2020 (Castellologica Slovenica, 2), str. 89–146 [COBISS.SI-ID 20836355]

Mija OTER GORENČIČ. Cesarski viteški red sv. Jurija in Turjaški. Nove možnosti interpretacije umetnostnega dela kot rezultat uporabe različnih metodoloških pristopov, poglavje v znanstveni monografiji Grad Turjak (ur. Miha Preinfalk, Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn), Ljubljana 2020 (Castellologica Slovenica, 2), str. 149–187 [COBISS.SI-ID 20039683]

Mija OTER GORENČIČ. Po umetnostnih sledeh srednjeveških Auerspergov, poglavje v znanstveni monografiji Grad Turjak (ur. Miha Preinfalk, Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn), Ljubljana 2020 (Castellologica Slovenica, 2), str. 381–452 [COBISS.SI-ID 20182787]

Mija OTER GORENČIČ, Iconographic Motif of a Standing Mary Holding Crucified Christ in Her Hands, predavanje na mednarodni konferenci Salve Regina. New Approaches on Marian Devotion from the Middle Ages to the Council of Trent, 28.–30. september 2020, Benetke, Ca’ Foscari University of Venice, Aula Baratto

Ana LAVRIČ, Umetnostna dediščina cerkvenih združb v tržiški župniji. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. 2020, letn. 68, št. 3, str. 707-740, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 40798723], [SNIP]

Helena SERAŽIN, Cobenzl and architecture: Castles and manors in the County of Gorizia and in Carniola, referat na mednarodni konferenci ICM international meeting. 55th Mitteleuropean cultural meeting, part II. Gorizia in the heart of Europe. The Cobenzls: Statesmen, diplomats and patrons at the service of the Habsburgs, 4.-5. 12. 2020, spletna konferenca, povezava: https://youtu.be/Ddh06V9GEn4

OTER GORENČIČ, Mija, Women as benefactors and art patrons in male Medieval Cistercian and Carthusian monasteries in present-day Slovenia, predavanje na mednarodni spletni konferenci "Remarkable women: female patronage of religious institutions, 13001550" v organizaciji The Courtauld Institute of Art, London, 29. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 50530307]

OTER GORENČIČ, Mija. Kartuzija Jurklošter, (Umetnine v žepu, 19). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0511-2. [COBISS.SI-ID 47090947]

Vodilni partner

Finančni vir

Raziskovalni projekt Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku (J6-9439) od 1. julija 2018 do 30. junija 2021 iz državnega proračuna sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310