Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti
Sodelavci:
, , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2017–30. april 2020
Šifra:
L6-8262
Opis

Umetnostnozgodovinski projekt obravnava nastanek povojnega modernističnega mesta Nova Gorica, njegovo urbanistično zasnovo, vlogo in pomen njegovih javnih in arhitekturnih spomenikov ter razvoj mesta od nastanka do danes. 

Pariška mirovna pogodba iz leta 1947, ki je določila novo razmejitev med Republiko Italijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo, je Gorico, nekdanje upravno, gospodarsko in kulturno historično središče regije, odrezala od njenega pretežno agrarnega zaledja Soške in Vipavske doline na vzhodu. S tem je nastala potreba po gradnji novega mesta na Solkanskem polju tik ob novi zahodni državni meji. Načrtovanje novega mesta je postalo domena državnih oblasti, izbran pa je bil predlog profesorja Ravnikarja, ki ga je že pred tem obravnaval s svojimi študenti v okviru seminarja na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Po njegovih urbanističnih osnutkih je leta 1948 na solkanskih travnikih udarniško začelo rasti novo modernistično naselje, ki pa ni bilo nikoli v celoti uresničeno zaradi spremenjenih političnih in gospodarskih razmer Jugoslavije na prehodu iz štiridesetih v petdeseta leta 20. stoletja. Gradnja mesta je bila v naslednjih desetletjih v celoti v domeni lokalnih oblasti, sprejetje novih zazidalnih in urbanističnih načrtov Nove Gorice pa se je vedno bolj oddaljevalo od prvotne Ravnikarjeve vizije mesta. V okviru projekta bodo opravljene temeljne umetnostnozgodovinske znanstvene raziskave povojnega urbanizma in modernistične arhitekture, ki bodo omogočile podrobne podlage za osnovanje smernic za boljše varovanje povojne dediščine na naših tleh ter pomagale podati temelje za pripravo ustreznih urbanističnih in konservatorskih načrtov podobnih urbanih naselij. Raziskovanje se bo namreč osredotočilo tudi na študij primerljivih, podobno zasnovanih mest zlasti na področju Slovenije in celotne bivše Jugoslavije. Rezultati projekta bodo tako pripomogli k umestitvi povojne dediščine v širši jugoslovanski in evropski kontekst, znotraj katerih doslej še ni bila (ustrezno) identificirana in ovrednotena, in bodo služili kot vzorčni primer za raziskovanje modernistične arhitekturne in urbanistične dediščine drugih slovenskih mest, raziskovalne pristope pa bo moč aplicirati tudi na druga, podobno zasnovana evropska mesta.

Temeljne raziskave, ki bodo bistveno prispevale k razumevanju in ovrednotenju modernistične dediščine mesta, bodo omogočile boljšo promocijo in bogatejšo turistično ponudbo Nove Gorice in njene okolice. Izsledki bodo uporabljeni v pedagoških in raziskovalnih procesih, pri katerih sodelujejo člani projektne skupine. Del gradiva, zbranega v sklopu projekta, bo uporabljen tudi za kasnejšo pripravo umetnostne topografije celotnega območja Mestne občine Nova Gorica.

Na podlagi umetnostnozgodovinskih, zgodovinskih, urbanističnih in arhitekturnih metod ter morfološko tipološke analize bomo izoblikovali metodologijo, ki bo omogočila celovito obravnavo mesta Nova Gorica in ki se bo lahko aplicirala na podobne študije. Rezultati raziskave bodo strokovni in širši javnosti predstavljeni v obliki znanstvenih in strokovnih člankov, javnih predavanj, žepnic, umetnostne monografije oz. vodnika po mestu, fotografske razstave in spletnega portala o mestu, ki ga bodo vzpostavili sodelavci na projektu s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) v Mariboru. Portal bo poleg vodnika po arhitekturnih in javnih spomenikih vključeval tudi predstavitve za Novo Gorico pomembnih osebnosti, tematske poti, digitalno vizualizacijo rasti mesta skozi čas, spletne razstave itd.

Pri projektu sodeluje skupina mednarodno uveljavljenih znanstvenih raziskovalcev in mladih na začetku kariere z Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Univerze v Mariboru (FERI in Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete). Raziskave bodo potekale tudi v sodelovanju z inštitucijami lokalnega pomena: Goriški muzej, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Mestna galerija Nova Gorica, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Društvo humanistov Goriške, Društvo Primorskih arhitektov, Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica, Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici idr. Aplikativni projekt financirajo ARRS (75%), Mestna občina Nova Gorica (12%) in Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13%).

Rezultati

SPLETNA STRAN PROJEKTA

Novagoricaart

 

RAZISKOVALNI DOSEŽKI

Izvirni znanstveni članek

DI BATTISTA, Alenka. Urbanizem in arhitektura Nove Gorice skozi oči slovenske strokovne publicistike. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929, 2017, št. 41, str. 43-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 42490669]

(PDF)

HUBER, Jernej, GRADIŠNIK, Mitja, HERIČKO, Marjan, SERAŽIN, Helena. Rapid development of an art history web portal using the WordPress platform. V: STRAHONJA, Vjeran (ur.), HERTWECK, Dieter (ur.), KIRINIĆ, Valentina (ur.). CECIIS : Central European Conference on Information and Intelligent Systems : proceedings 30th international scientific conference, October 02nd-04th, 2019, Varaždin, Croatia, (Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Print), ISSN 1847-2001), (Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Online), ISSN 1848-2295). Varaždin: Faculty of Organization and Informatics. 2019, str. 289-296. [COBISS.SI-ID 22646038]

(PDF)

LAZARINI, Franci. "Prekrasni arhitektov sen o našem Pantheonu" : Plečnikovi neuresničeni načrt za slavnostno pokopališče zaslužnih Slovencev. Studia universitatis hereditati, ISSN 2350-5443, 2019, letn. 7, št. 1, str. 63-77, ilustr. http://www.hippocampus.si/ISSN/2350-5443/1-2019/2350-5443.7(1), doi: 10.26493/2350-5443.7(1)63-77. [COBISS.SI-ID 4002158]

(PDF)

VODOPIVEC, Barbara. Zapuščina prve svetovne vojne in identiteta Nove Gorice. V: MOHAR, Katarina (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, 11.-13. marec 2020 = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : proceedings of the International Conference of the Project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts, Nova Gorica, March 11-13, 2020. 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 80-87. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1912/7929/1202-2. [COBISS.SI-ID 27002627]

(PDF)

SERAŽIN, Helena (avtor, fotograf). Komisija za verska vprašanja in gradnja sakralnih stavb v slovenskih povojnih modernističnih naseljih : primer Nove Gorice. V: MOHAR, Katarina (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, 11.-13. marec 2020 = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : proceedings of the International Conference of the Project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts, Nova Gorica, March 11-13, 2020. 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 174-188, fotogr. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1912/7929/1202-2. [COBISS.SI-ID 27642371]

(PDF)

FIGELJ, Klavdija. Meblo, the contemporary design that built the identity of the city. V: MOHAR, Katarina (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, 11.-13. marec 2020 = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : proceedings of the International Conference of the Project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts, Nova Gorica, March 11-13, 2020. 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 142-155, fotogr. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1912/7929/1202-2. [COBISS.SI-ID 27788291]

(PDF)

 

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

LAZARINI, Franci. Between remembrance and damnatio memoriae : memory in the urban development of Ljubljana's Bežigrad District in the 20th century. V: MUROVEC, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Nika (ur.). Programme and abstracts. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2018, f. 12. [COBISS.SI-ID 43872557]

MUROVEC, Barbara. (Past) visions of the future and the materialization of memory in public space. V: MUROVEC, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Nika (ur.). Programme and abstracts. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2018, f. 14. [COBISS.SI-ID 43873581]

SERAŽIN, Helena, FIGELJ, Klavdija. Gorizia - Nova Gorica : continuity of urban space and identity of the bordering cities. V: MUROVEC, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Nika (ur.). Programme and abstracts. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2018, f. 18. [COBISS.SI-ID 43874605]

SERAŽIN, Helena. Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovisnkem [!] okviru : modernistična Nova Gorica in njeni konteksti. V: KOLENC, Petra (ur.), GERBEC, Teja (ur.). Povzetki referatov znanstvenega simpozija Dediščina mesta - 70 let Nove Gorice, Grad Kromberk, 22. in 23. maj 2017. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk. 2017, str. 8. [COBISS.SI-ID 41822509]

DI BATTISTA, Alenka. Urbanizem in arhitektura Nove Gorice skozi oči strokovne periodike. V: KOLENC, Petra (ur.), GERBEC, Teja (ur.). Povzetki referatov znanstvenega simpozija Dediščina mesta - 70 let Nove Gorice, Grad Kromberk, 22. in 23. maj 2017. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk. 2017, str. 4. [COBISS.SI-ID41822253]

FIGELJ, Klavdija. Meblo, the Contemporary Design that Built the Identity of the City. International Conference Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM's Athens Charter : Programme and Abstracts = Mednarodna konferenca Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : program in povzetki. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020, https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf, str. 20.

MARTELANC, Tanja. Archival Documents on Spatial Planning for Nova Gorica and the Gorizia Region, Held in the Provincial Archives in Nova Gorica : Presentation of  Recently Acquired Archives from the Former Nova Gorica Municipality. International Conference Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM's Athens Charter : Programme and Abstracts = Mednarodna konferenca Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : program in povzetki. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020, https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf, str. 24.

SERAŽIN, Helena. Commission for Religious Affairs and Building of Religious Buildings in SLovneian Post-war Modernist Settlements : The Case of Nova Gorica, International Conference Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM's Athens Charter : Programme and Abstracts = Mednarodna konferenca Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : program in povzetki. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020, https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf, str. 30.

VODOPIVEC, Barbara. Legacy of the First World War and Identity of Nova Gorica. International Conference Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM's Athens Charter : Programme and Abstracts = Mednarodna konferenca Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : program in povzetki. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020, https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf, str. 31.

BERNIK, Nejc. Creation and Development of the Town of Nova Gorica : Virtual Animation of the Boardroom in the Municipal Building and Ravnikar's Apartment Buildings. International Conference Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM's Athens Charter : Programme and Abstracts = Mednarodna konferenca Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : program in povzetki. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020, https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf,  str. 15.

 

Predavanje na znanstveni konferenci

LAZARINI, Franci. Between remembrance and damnatio memoriae : memory in the urban development of Ljubljana's Bežigrad District in the 20th century : predavanje na International Conference (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space - A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective, 10. nov. 2018, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 43854381]

VODOPIVEC, Barbara. Prispevek k razumevanju identitete Nove Gorice v luči zgodovine dolgoletnega trajanja : predavanje v okviru interne delavnice Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti - Modmaping, 23. apr. 2018, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43224621]

SERAŽIN, Helena, FIGELJ, Klavdija. Gorizia - Nova Gorica : continuity of urban space and identity of the bordering cities. V: MUROVEC, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Nika (ur.). Programme and abstracts. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2018, f. 18. [COBISS.SI-ID 43874605]

BERNIK, Nejc. Zasnova in razvoj mesta Nova Gorica: Virtualen prikaz sejne sobe občinske palače in Ravnikarjevih blokov = Creation and Development of the Town of Nova Gorica: Virtual Animation of the Boardroom in the Municipal Building and Ravnikar’s Apartment Buildings, predavanje na mednarodni konferenci Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine = Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM's Athens Charter, Nova Gorica, Velika sejna dvorana Mestne občine Nova Gorica, 28. avg. 2020.

DI BATTISTA, Alenka, MOHAR, Katarina. Presentation of the booklet Nova Gorica Town Hall : predstavitev na mednarodni konferenci Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM's Athens Charter, Nova Gorica, Velika sejna dvorana Mestne občine Nova Gorica, 26. avg. 2020, Nova Gorica, 26.-28. avg. 2020. [COBISS.SI-ID 27650051]

SERAŽIN, Helena. Commission for Religious Affairs and building of religious buildings in Slovenian post-war modernist settlements : the case of Nova Gorica, predavanje na mednarodni konferenci Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter, Nova Gorica, Velika sejna dvorana, 27. avg. 2020. [COBISS.SI-ID 31233539]

VODOPIVEC, Barbara. Legacy of the First World War and Identity of Nova Gorica, predavanje na mednarodni konferenci Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter, Nova Gorica, Velika sejna dvorana, 26. avg. 2020. [COBISS.SI-ID 31232003]

Znanstvena monografija

MOHAR, Katarina (urednik), VODOPIVEC, Barbara (urednik). Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, 11.-13. marec 2020 = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : proceedings of the International Conference of the Project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts, Nova Gorica, March 11-13, 2020. 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (276 str.)). ISBN 978-961-05-0434-4. https://doi.org/10.3986/9789610504344, doi: 10.3986/9789610504344. [COBISS.SI-ID 13134339]

 

Strokovna monografija

BENCE, Gorazd, BREŠAN, Katarina, FIGELJ, Klavdija, KOŠAK, Tina, KRMELJ, Vesna, LAZARINI, Franci, MARUŠIČ, Branko, MOHAR, Katarina, OTER GORENČIČ, Mija, RAKOVEC, Andreja, SERAŽIN, Helena, VODOPIVEC, Barbara, SERAŽIN, Helena (urednik). Umetnost na stičišču kultur : umetnostnozgodovinski oris Mestne občine Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0455-9. [COBISS.SI-ID 20621315]

SERAŽIN, Helena (urednik). Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0221-0. [COBISS.SI-ID 301850368]

DI BATTISTA, Alenka, MOHAR, Katarina. Občinska stavba v Novi Gorici, (Umetnine v žepu, 17). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 74 str., ilustr., note. ISBN 978-961-05-0243-2. [COBISS.SI-ID 303034368]

SERAŽIN , Helena (urednik), DAJNKO, Manuela (urednik). Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : international conference : Nova Gorica, August 26-28, 2020 : programme and abstracts = Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove atenske listine : program in povzetki : mednarodna konferenca : Nova Gorica, 26.-28. avgust 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 43 str. ISBN 978-961-05-0270-8. [COBISS.SI-ID 304420608], https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf, 43 str.

BENCE, Gorazd, BREŠAN, Katarina, FIGELJ, Klavdija, KOŠAK, Tina, KRMELJ, Vesna, LAZARINI, Franci, MARUŠIČ, Branko, MOHAR, Katarina, OTER GORENČIČ, Mija, RAKOVEC, Andreja, SERAŽIN, Helena, VODOPIVEC, Barbara, SERAŽIN, Helena (urednik), MOHAR, Katarina (urednik). Art at a cultural crossroads : art historical outline of the Nova Gorica Municipality. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0480-1. [COBISS.SI-ID 32112387]

BENCE, Gorazd, SERAŽIN, Helena (urednik), MOHAR, Katarina (urednik). Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0479-5. [COBISS.SI-ID 32116739]
 

Strokovni članek ali poglavje v monografiji

DI BATTISTA, Alenka. Zametki novogoriškega hotela Park. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN C504-2240, 2019, št. 16, str. 15-23, ilustr.

FIGELJ, Klavdija. Lehrmanovi Argonavti, želja po izvirnosti za vsako ceno. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN C504-2240, 2019, št. 16, str. 24-35, ilustr.

FIGELJ, Klavdija. Teodor Lojk, pionir izgradnje Nove Gorice, ali kdo nam je zgradil blok?. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 15, str. 17-21, fotogr. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_15_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 44241197]

(PDF)

SERAŽIN, Helena. Uvodnik. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN C504-2240, 2019, št. 16, str. 1.

SERAŽIN, Helena. Umetnost na stičišču kultur. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 18-37, fotogr. [COBISS.SI-ID 45655341]

SERAŽIN, Helena. Gradovi, dvorci in tabori. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 48-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 45763117]

SERAŽIN, Helena, KOŠAK, Tina. Romarska cerkev Marije Tolažnice žalostnih na Kostanjevici. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 60-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 45763629]

SERAŽIN, Helena. Goriške kamnoseške delavnice. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 68-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 45763885]

MOHAR, Katarina. Stavba mestne občine Nova Gorica. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 128-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 45766445]

FIGELJ, Klavdija. Judovsko pokopališče v Rožni Dolini. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 92-95, fotogr. [COBISS.SI-ID 45764909]

FIGELJ, Klavdija. Nastanek Nove Gorice. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 122-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 45766189]

FIGELJ, Klavdija. SNG Nova Gorica in Goriška knjižnica Franceta Bevka. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 134-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 45816621]

FIGELJ, Klavdija. Cerkev Kristusa Odrešenika. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 140-143, ilustr. [COBISS.SI-ID 45816877]

FIGELJ, Klavdija. Stanovanjska gradnja. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 144-149, ilustr. [COBISS.SI-ID 45817133]

FIGELJ, Klavdija. Industrijska kulturna dediščina. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 150-153, ilustr. [COBISS.SI-ID 45817389]

FIGELJ, Klavdija. Slikarstvo po drugi svetovni vojni. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 162-167, ilustr. [COBISS.SI-ID 45817901]

VODOPIVEC, Barbara. Železnica. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 96-101, fotogr. [COBISS.SI-ID 45765165]

VODOPIVEC, Barbara. Pokopališča in spomeniki prve svetovne vojne. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 102-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 45765421]

MOHAR, Katarina. Javni spomeniki po drugi svetovni vojni. V: SERAŽIN, Helena (ur.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 154-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 45817645]

 

DRUŽBENO-EKONOMSKI DOSEŽKI

Razstava

MOHAR, Katarina. Naslikana zgodovina Goriške : freske Slavka Pengova v novogoriški občinski stavbi : otvoritev umetnostnozgodovinske razstave ob mednarodni konferenci (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space - A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective, 8. nov. 2018, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 43854637]

FURLAN, Andrej. Nemi pričevalci, fotografska razstava, 8. nov. 2018, Nova Gorica.

MOHAR, Katarina. Naslikana zgodovina Goriške : freske Slavka Pengova v novogoriški občinski stavbi: umetnostnozgodovinska razstava, 23. maj - 24. maj 2019, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana

Prispevek na konferenci brez natisa

MUROVEC, Barbara. (Past) visions of the future and the materialization of memory in public space : introduction : predavanje na International Conference (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space - A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective, 9. nov. 2018, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 43855405]

SERAŽIN, Helena. Predstavitev raziskav na projektu Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti : predavanje v okviru interne delavnice Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti - Modmaping, 23. apr. 2018, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43223853] financer: ARRSfinancer: SAZUfinancer: Mestna občina Nova Gorica, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti

SERAŽIN, Helena. Sakralna arhitektura v modernističnih mestih - primer Nove Gorice : predavanje v okviru interne delavnice Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti - Modmaping, 23. apr. 2018, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43224877]
financer: ARRSfinancer: SAZUfinancer: Mestna občina Nova Gorica, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti

SERAŽIN, Helena. Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru : modernistična Nova Gorica in njeni konteksti : predavanje na znanstvenem simpoziju Dediščina mesta - 70 let Nove Gorice, 22. in 23. maj 2017, Grad Kromberk, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 41822765]

MOHAR, Katarina. Likovna oprema občinske stavbe v Novi Gorici : predavanje v okviru interne delavnice Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti - Modmaping, 23. apr. 2018, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43224365]

DI BATTISTA, Alenka. Pregled temeljnih virov za raziskovanje urbanizma in arhitekture Nove Gorice : predavanje v okviru interne delavnice Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti - Modmaping, 23. apr. 2018, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43224109]

DI BATTISTA, Alenka. Urbanizem in arhitektura Nove Gorice skozi oči strokovne periodike : predavanje na znanstvenem simpoziju Dediščina mesta - 70 let Nove Gorice, 22. in 23. maj 2017, Grad Kromberk, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 41823021]

VODOPIVEC, Barbara. Prispevek k razumevanju identitete Nove Gorice v luči zgodovine dolgoletnega trajanja : predavanje v okviru interne delavnice Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti - Modmaping, 23. apr. 2018, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43224621]
financer: ARRSfinancer: SAZUfinancer: Mestna občina Nova Gorica, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti

 

Uredništvo

MUROVEC, Barbara (urednik), VAUPOTIČ, Nika (urednik). Programme and abstracts. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, 2018. 27 f. [COBISS.SI-ID 43870509]

MOHAR, Katarina (urednik), VODOPIVEC, Barbara (urednik). Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, 11.-13. marec 2020 = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : proceedings of the International Conference of the Project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts, Nova Gorica, March 11-13, 2020. 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (276 str.)). ISBN 978-961-05-0434-4. https://doi.org/10.3986/9789610504344, doi: 10.3986/9789610504344. [COBISS.SI-ID 13134339]

SERAŽIN, Helena (urednik). Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0221-0. [COBISS.SI-ID 301850368]

SERAŽIN, Helena (urednik). Umetnost na stičišču kultur : umetnostnozgodovinski oris Mestne občine Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0455-9. [COBISS.SI-ID 20621315]

SERAŽIN, Helena (urednik), DAJNKO, Manuela (urednik). International Conference Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM's Athens Charter : Programme and Abstracts = Mednarodna konferenca Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : program in povzetki. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020, https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf, 43 str.

CIGLENEČKI, Marjeta (urednik), BENCE, Gorazd (urednik), DI BATTISTA, Alenka, MOHAR, Katarina. Občinska stavba v Novi Gorici, (Umetnine v žepu, 17). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 74 str., ilustr., note. ISBN 978-961-05-0243-2. [COBISS.SI-ID 303034368]

SERAŽIN, Helena (urednik), MOHAR, Katarina (urednik). Art at a cultural crossroads : art historical outline of the Nova Gorica Municipality. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0480-1. [COBISS.SI-ID 32112387]

SERAŽIN, Helena (urednik), MOHAR, Katarina (urednik). Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0479-5. [COBISS.SI-ID 32116739]
 

Simpoziji in konference

(Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space: Nova Gorica – A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective, International Conference, Municipality Nova Gorica, 8–10 November 2018 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/mesto-in-njegov-spomin-past-visions-of-the-future-and-the-materialization-of-memory-in#v

Program konference https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programme_ng_nov_2018_net.pdf

Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti – Modmaping, Interna delavnica, 23. april 2018, Ljubljana Mala dvorana ZRC SAZU

Program delavnice https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/program_workshop_nova_gorica.pdf

Mednarodna konferenca Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter, Nova Gorica, 26.-29. avgust 2020. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf

Javna predstavitev aplikativnih in znanstveno-raziskovalnih rezultatov projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti – Modmapng (Mapiranje modernistične Nove Gorice), Nova Gorica, Velika sejna dvorana, 29. 9. 2020, sodelujoči: Helena Seražin, Nejc Bernik, Mitja Gradišniik, Franci Lazarini in Barbara Vodopivec. 

https://www.novagoricaart.si/dogodki/vabilo-na-javno-predstavitev-aplikativnih-in-znanstveno-raziskovalnih-rezultatov-projekta-mapiranje-urbanih-prostorov-slovenskih-mest-v-zgodovinskem-okviru-modernisticna-nova-gorica-in-njeni-kontekst/

 

Strokovno vodstvo

DI BATTISTA, Alenka. Predstavitev žepnice Občinska stavba v Novi Gorici z vodstvom po stavbi, Knjižnica pod krošnjami, 19. 8. 2020 ob 18h. https://www.novagoricaart.si/dogodki/vabilo-na-predstavitev-zepnice-obcinska-stavba-v-novi-gorici-z-vodstvom-po-stavbi-knjiznica-pod-krosnjami-19-8-2020-ob-18h/

Partnerji

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, doc. dr. Franci Lazarini) • Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (red. prof. dr. Marjan Heričko, Mitja Gradišnik)

Finančni vir

Raziskovalni projekt Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti (L6-8262) od 1. maja 2017 do 30. aprila 2020 financirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310